Navigation path

ESF uudistes

ELi eelarve: investeeringud parema tuleviku heaks

13/02/2013

Euroopa Ülemkogu, 8. veebruar 2013 – rühmapilt
© European Union

Euroopa Ülemkogus kokkulepitud vähendatud eelarve aastateks 2014–2020 hõlmab ESFi vahenditest rahastatavaid prioriteetseid meetmeid noorte tööhõive parandamiseks ja toetust enim puudust kannatavatele inimestele.

8. veebruaril saavutasid Euroopa juhid kokkuleppe ELi eelarve suhtes aastateks 2014–2020. Üldine eelarve ehk mitmeaastane finantsraamistik on väiksem kui praegune (2007–2013), peegeldades kogu ELis riiklikul tasandil rakendatud finantskärpeid. Struktuurifondidele (sh ESFile) eraldati 325,1 miljardit eurot, mis tähendab u 8% kärbet. Üldiselt on solidaarsuse märgiks vähem jõukatele liikmesriikidele ette nähtud praegusest suurem osa struktuurifondide vahenditest.

Euroopa riigipead rõhutasid vajadust kasutada rahalisi vahendeid majanduskasvu ja tööhõive parandamiseks. Luuakse uus noorte tööhõive algatus, mille 6 miljoni euro suurusest toetussummast tuleb pool ESFilt. Noorte tööhõive algatus täiendab ESFi algatusi suure noorte töötuse määraga (üle 25%) piirkondades, toetades näiteks praktikavõimalusi ja õpipoisikavasid noortele. Lisatoetusi antakse ka enim puudust kannatavatele rühmadele, sh toiduabi, mida rahastatakse 2,5 miljardi euro ulatuses ESFi vahenditest. ESFi osakaalu struktuurifondidest antavatest toetustest pole veel lõplikult määratud, kuid Euroopa riigipead rõhutasid, et inimkapitalile vajalikud toetused tagatakse ESFi piisava panusega ühtekuuluvuspoliitika raames.