Navigation path

Το ΕΚΤ στις ειδήσεις

Πρόταση Κανονισμού ΕΚΤ 2014-2020

06/10/2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κανόνες για την επόμενη επταετή περίοδο του ΕΚΤ

Στις 6 Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τους κανόνες που θα καθορίσουν πώς θα λειτουργεί το ΕΚΤ κατά την περίοδο 2014-2020. Η πρόταση εντάσσεται στα πλαίσια ενός συνολικού νομοθετικού πακέτου για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επιτρέψει στο ΕΚΤ να εξακολουθήσει να παρέχει απτή υποστήριξη σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια για να βρουν εργασία ή για να εξελιχθούν στην τρέχουσα θέση εργασίας τους. Κάθε χρόνο, 10 εκατομμύρια πολίτες, κατά μέσο όρο, συμμετέχουν σε μέτρα του ΕΚΤ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Περισσότερες επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη. Η πρότασή της κατανέμει ένα ελάχιστο μερίδιο των Πόρων της πολιτικής συνοχής στο ΕΚΤ, δηλαδή ένα ελάχιστο 84 δις €. Το μερίδιο του ΕΚΤ θα είναι τουλάχιστον 25% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 40% για τις μεταβατικές περιφέρειες και 52% για τις πιο αναπτυγμένες.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρώνουν το ΕΚΤ σε περιορισμένο αριθμό στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, προκειμένου να αυξάνεται ο αντίκτυπος και να επιτυγχάνεται κρίσιμη μάζα.

Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, τη στήριξη της ενεργού γήρανσης και την παροχή ευκαιριών στα πλέον μειονεκτούντα άτομα και ομάδες, όπως οι Ρομά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να διαθέσει ένα ελάχιστο ποσοστό ύψους 20% του ΕΚΤ για δράσεις κοινωνικής ένταξης, σε σύγκριση με το μέσο όρο του 13% που παρατηρείται σήμερα. Επιπλέον, το ΕΚΤ θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τις αγορές εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές τους, και θα παρέχει μεγαλύτερη στήριξη για καινοτόμες δράσεις και τη διεθνική συνεργασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τεράστια βήματα προόδου στην απλούστευση της διαχείρισης του ΕΚΤ, ειδικότερα για τις μικρές επιχορηγήσεις. Αυτό γίνεται με την προώθηση ευκολότερων τρόπων αποζημίωσης εξόδων («απλοποιημένες επιλογές κόστους»), καθιστώντας τους υποχρεωτικούς ακόμη και για μικρά έργα.

Βασικές καινοτομίες για τους Πόρους της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε.

Όλες οι περιφέρειες της Ε.Ε. θα συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη στα πλαίσια τριών σαφών κατηγοριών:

  • λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι κάτω από το 75% του μέσου όρου της Ένωσης, οι οποίες θα παραμείνουν πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής.
  • μεταβατικές περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μεταξύ 75% και 90% του μέσου όρου της Ε.Ε. των 27.
  • πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι πάνω από το 90% του μέσου όρου.

Η δεύτερη κατηγορία – που περιλαμβάνει 51 περιφέρειες και πάνω από 72 εκατομμύρια πολίτες – διευκολύνει τη μετάβαση περιφερειών που έχουν γίνει πιο ανταγωνιστικές τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται στοχευμένη στήριξη. Από το 2014, 20 περιφέρειες αναμένεται να εξέλθουν από τον υφιστάμενο στόχο «σύγκλισης» (λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες), αντανακλώντας την επιτυχία της πολιτικής συνοχής.

Οι Συμβάσεις Σύμπραξης που θα υπογραφούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα ορίζουν τις εθνικές δεσμεύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Οι επενδύσεις του ΕΚΤ θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, για την απασχόληση, την παιδεία και τη μείωση της φτώχειας.

Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο που περιέχει τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ε.Ε. θα ισχύει για όλα τα ταμεία, συμπεριλαμβανομένων και των ταμείων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας.  Τα κράτη μέλη θα μπορούν να συνδυάζουν το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής σε «πολύ-ταμειακά» προγράμματα για τη βελτίωση του συντονισμού στο πεδίο [και την επίτευξη ολοκληρωμένης ανάπτυξης].

Θα θεσπιστούν νέες προϋποθέσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της Ε.Ε. συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων Ευρώπη 2020. Πριν από την εκταμίευση των πόρων θα πρέπει να θεσπιστούν και ορισμένες «ex ante» προϋποθέσεις (για παράδειγμα η σωστή λειτουργία των δημόσιων συστημάτων προμηθειών).

Επόμενα βήματα

Οι προτάσεις αυτές θα εξεταστούν τώρα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να υιοθετηθούν έως το τέλος του 2012, επιτρέποντας την έναρξη μιας νέας γενιάς προγραμμάτων πολιτικής συνοχής το 2014.

Παράλληλα θα συνεχιστούν και οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Χρηματοοικονομικό Πλαίσιο για ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.