Navigation path

Det siger de om ESF

Beskæftigelse og biodiversitet

01/03/2013

Skovarbejder
© Joze Pojbic

En ny rapport undersøger sammenhængen mellem beskæftigelsen og EU's biodiversitetsmål - og de nye kompetencer, som arbejdsstyrken skal have for at indfri målene.

Biodiversitet er en betegnelse for mangfoldigheden af levende organismer på kloden og de mange forskellige økosystemer og habitatområder, der er nødvendige for at understøtte de mange arter. Det er vigtigt at bevare biodiversiteten, for når en art uddør, er den væk for altid sammen med det bidrag, den yder til sammenhængen. Uden bier til at bestøve vores afgrøder stiger risikoen for fødevaremangel. Skovfældning og dræning af vådområder ødelægger naturens egen evne til at regulere klimaet, og udryddelse af plantearter giver os færre muligheder for at finde naturlige kilder til nye lægemidler - både aspirin og penicillin kommer fra naturen. Omkring 25 % af de arter, der lever i EU, og 62 % af deres habitatområder er truede.

Derfor vedtog EU i 2011 en biodiversitetsstrategi med det formål at vende udviklingen og modvirke tab af biodiversitet og dermed bevare de fordele, som naturen stiller til vores rådighed. Rapporten "EU biodiversity objectives and the labour market (EU's biodiversitetsmål og arbejdsmarkedet)" afdækker, hvordan indsatsen for at bevare biodiversitet kan skabe job. Den undersøger også de kompetencer, som den nuværende arbejdsstyrke skal tilføres, hvis udfordringerne skal løses. Rapporten fastlægger og analyserer tre jobkategorier:

  • Job til bevaring af biodiversitet Det er jobtyper som naturfredningseksperter og opsynsfolk i naturparker.
  • Job med væsentlig indvirkning på biodiversitet Det er jobtyper som landbrugs- og fiskeriinspektører.
  • Job der afhænger af biodiversitet Det er jobtyper som bioteknologer, nogle turismeerhverv og forskere i den farmaceutiske industri.

Rapporten påpeger, at kortlægningen af kompetencegab og uddannelsesbehov inden for beskæftigelsesområder, der er relevante i en biodiversitetssammenhæng, kun lige er påbegyndt i nogle EU-lande. Rapporten konkluderer, at der er behov for en mere strategisk tilgang til uddannelsesindsatsen. Rapporten påpeger dog også, at der foreligger en række mulige beskæftigelsesmæssige fordele, da der vil være behov for at besætte et stort antal højtuddannede personer i videnstunge erhverv for at kunne opfylde biodiversitetsmålene. Bedre jobkvalitet er en vigtig faktor for at tiltrække unge jobsøgende i byerne til området. Og bedre uddannelse inden for biodiversitet til landmænd, fiskere og skovarbejdere vil bidrage til bæredygtig beskæftigelse i de vigende erhverv. Tilskud fra EU - herunder fra ESF - spiller en vigtig rolle med hensyn til at understøtte sammenhængen mellem beskæftigelse og bevarelse af biodiversitet på alle tre jobområder. Rapporten fremhæver også de muligheder, som job på biodiversitetsområdet kan tilbyde til arbejdsledige og dårligt stillede grupper blandt de jobsøgende.

Rapporten
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce