Navigation path

Det siger de om ESF

Forslag til forordning for ESF 2014-2020

06/10/2011

Europa-Kommissionen fremsætter forslag til bestemmelser for ESF's næste 7-årige periode

Den 6. oktober 2011 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til de bestemmelser, der skal regulere ESF's arbejde i perioden 2014-2020. Forslaget er en del af en samlet lovpakke for EU's fremtidige samhørighedspolitik. Ifølge forslaget skal ESF fortsat yde konkret støtte til personer, der har brug for hjælp til at finde arbejde eller udvikle sig i den aktuelle arbejdssituation. På tværs af EU deltager i gennemsnit 10 millioner mennesker årligt i ESF-foranstaltninger.

Øget investering i mennesker

Europa-Kommissionen anerkender vigtigheden af menneskelig kapital som drivkraften bag vækst. Ifølge forslaget tildeles en minimumsandel af midlerne under samhørighedspolitikken til ESF, hvilket vil sige et minimum på 84 milliarder euro. ESF's andel vil være mindst 25% til mindre udviklede regioner, 40% til overgangsregioner og 52% til mere udviklede regioner.

EU-landene skal fokusere ESF's indsats på et begrænset antal målsætninger og investeringsprioriteter, der understøtter Europa 2020-strategien for at øge effekten og opnå kritisk masse.

Der lægges større vægt på at afskaffe ungdomsarbejdsløsheden, støtte en aktiv alderdom og på at skabe muligheder for de dårligst stillede enkeltpersoner og grupper som for eksempel Romafolket. Europa-Kommissionen foreslår, at der tildeles en minimumsandel på 20% af ESF's midler til foranstaltninger til social integration, sammenlignet med det aktuelle gennemsnit på 13%. Derudover vil ESF bistå EU-landene i at modernisere deres arbejdsmarkeder og socialpolitikker, og fonden vil i større omfang støtte innovative foranstaltninger og tværnationalt samarbejde.

Europa-Kommissionen foreslår en omfattende indsats for at forenkle forvaltningen af ESF, særligt ved små tilskud. Det skal ske ved at introducere procedurer til enklere omkostningsrefusion ("forenklet omkostningsmodel"), og gøre procedurerne obligatoriske ved små projekter.

Primære nye tiltag for fondene under EU's samhørighedspolitik

EU-regionerne vil fortsat blive tildelt støtte fordelt på tre fastlagte kategorier:

  • mindre udviklede regioner, hvor BNP pr. indbygger er under 75% af EU-gennemsnittet, prioriteres fortsat højst under samhørighedspolitikken.
  • overgangsregioner, hvor BNP pr. indbygger ligger mellem 75% og 90% af gennemsnittet i EU-27.
  • de mere udviklede regioner, hvor BNP pr. indbygger ligger over 90% af gennemsnittet.

Den anden kategori – der dækker 51 regioner og over 72 millioner mennesker – fremmer overgangsfasen i regioner, som er blevet mere konkurrencedygtige gennem de seneste år, men som stadig har brug for målrettet støtte. Fra 2014 forventes 20 regioner at træde ud af de nuværende "konvergensmål" (de mindre udviklede regioner), og det er et bevis for samhørighedspolitikkens succes.

Partnerskabskontrakter indgås mellem Europa-Kommissionen og EU-landene og fastlægger landenes forpligtelser med hensyn til opfyldelse af Europa 2020-målene. ESF's investeringer vil i fuldt omfang være afstemt med Europa 2020-målene og målsætningerne for beskæftigelse, uddannelse og bekæmpelse af fattigdom.

Den fælles strategiske ramme beskriver EU's vigtigste prioriteter, og den afstikker kursen for alle fondene, herunder også Den Europæiske Fiskerifond og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. EU-landene vil få mulighed for at samle midlerne fra EFRU, ESF og Samhørighedsfonden i "multifondprogrammer" for at sikre en bedre koordinering i marken [og skabe integreret udvikling].

Der indføres en række nye betingelser for at sikre, at EU-støtten bidrager effektivt til at indfri Europa 2020-målene. Visse "ex-ante" betingelser skal fastlægges, før støtten udbetales (for eksempel korrekt fungerende offentlige indkøbsprocedurer).

Næste trin

Forslagene forelægges nu Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på vedtagelse inden udgangen af 2012, så den nye generation af programmer under samhørighedspolitikken kan lanceres i 2014.

Forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for hele EU-budgettet fortsætter parallelt.