Navigation path

ESF ve zprávách

Vytváření příležitostí pro mladé lidi

12/03/2013

Mladá žena hledá práci
© European Union

Komise navrhuje pravidla, která mají uvést Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí do praxe. Tento nový nástroj s rozpočtem ve výši 6 miliard EUR na období 2014–2020 navrhla v únoru Evropská rada.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidímá zejména podporovat mladé lidi, kteří se nevzdělávají, nejsou zaměstnaní ani neprocházejí odbornou přípravou, a to jejich integrací na trh práce. Poskytuje dodatečné financování v regionech Unie, v nichž v roce 2012 míra nezaměstnanosti mladých lidí překračovala 25 %.

Peníze dostupné v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidíbudou tedy využity k posílení a urychlení opatření popsaných v balíčku opatření pro zaměstnanost mladých lidí z prosince 2012. Finanční prostředky budou zemím EU k dispozici zejména na financování opatření, která mají ve způsobilých regionech podpořit provádění doporučení o záruce pro mladé lidi, jež dne 28. února přijala Rada ministrů práce a sociálních věcí EU. V rámci záruky pro mladé lidi by členské státy měly zavádět opatření, která zajistí, že mladí lidé do 25 let obdrží kvalitní nabídku zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání, učňovské místo v podniku či stáž do čtyř měsíců po ukončení formálního vzdělávání nebo od začátku nezaměstnanosti.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí bude doplňovat další projekty realizované na úrovni jednotlivých států, včetně projektů s podporou ESF, s cílem zřídit nebo provádět systémy záruk pro mladé lidi, například reformovat příslušné instituce a služby.

Pokud jde o financování, 3 miliardy EUR by šly z rozpočtové položky vyhrazené na zaměstnanost mladých lidí a tuto částku by doplnily nejméně další 3 miliardy z ESF. Vzhledem k současným rozpočtovým potížím v mnoha zemích by jednotlivé země musely příspěvek z ESF pouze doplnit vlastním spolufinancováním.