Navigation path

ESF ve zprávách

Souvislost mezi pracovními místy a biologickou rozmanitostí

01/03/2013

Pracovník v lesnictví
© Joze Pojbic

Nedávná zpráva poukazuje na souvislost mezi zaměstnaností a evropskými cíli v oblasti biologické rozmanitosti – a na nové dovednosti, které budou pracovníci potřebovat pro plnění těchto cílů.

Biologická rozmanitost popisuje různorodost živých organismů na naší planetě a nejrůznější ekosystémy a přírodní stanoviště, která jsou nezbytná pro jejich podporu. Zachování biologické rozmanitosti je důležité, protože jakmile nějaký druh vyhyne, je navždy ztracen – a s ním i jeho přínosy. Bez včel a jejich opylování plodin hrozí nedostatek potravin; ztráta lesů a mokřadů snižuje schopnost přírodních systémů regulovat změnu klimatu; a vymírání rostlinných druhů omezuje naši schopnost objevovat přírodní zdroje pro nové léky – aspirin i penicilin pocházejí z přírody. Ohroženo je přibližně 25 % evropských druhů a 62 % přírodních stanovišť.

Z tohoto důvodu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti zveřejněná v roce 2011 usiluje o zvrácení ztráty biologické rozmanitosti a zachování přínosů, které tento přírodní kapitál nabízí – z environmentálního i ekonomického hlediska, včetně příležitostí k zaměstnání. Zpráva „Cíle EU v oblasti biologické rozmanitosti a pracovní trh“ se zabývá otázkou, jak může řešení problému se zachováním biologické rozmanitosti přispět k vytváření pracovních míst. Zpráva se také věnuje tomu, jaké dovednosti nezbytné pro řešení tohoto problému chybí dnešním pracovníkům. Identifikuje a analyzuje tři kategorie pracovních míst:

  • pracovní místa spojená se zachováváním biologické rozmanitosti: například manažeři péče o životní prostředí a správci v národních parcích;
  • pracovní místa s významným dopadem na biologickou rozmanitost: například zemědělci a inspektoři rybolovu;
  • pracovní místa závisející na biologické rozmanitosti: například biotechnologové, organizátoři turistických zájezdů a farmaceutičtí výzkumní pracovníci.

Zpráva poukazuje na skutečnost, že mapování chybějících dovedností a potřeb v oblasti odborné přípravy pro zaměstnanost v oblasti biologické rozmanitosti bylo v některých členských státech teprve zahájeno. Zpráva proto předkládá závěr, že je nutný strategičtější přístup k příležitostem v oblasti odborné přípravy. Nicméně zpráva předpokládá, že plnění cílů v oblasti biologické rozmanitosti přinese důležité potenciální výhody pro trh práce a poměrně velký počet kvalifikovaných pracovních míst, které budou vyžadovat znalosti. Kvalitnější pracovní místa jsou také žádoucí pro přilákání mladých městských uchazečů o práci do terénu; a rozmanitější dovednosti v oblasti biologické rozmanitosti mezi pracovníky v zemědělství, rybolovu a lesnictví podpoří udržitelnou zaměstnanost v těchto upadajících odvětvích. V upevnění vazeb mezi zaměstnaností a ochranou biologické rozmanitosti ve všech třech kategoriích pracovních míst má důležitou úlohu financování z EU – včetně ESF. Zpráva také upozorňuje na příležitosti, které jsou spojené s pracovními místy v oblasti biologické rozmanitosti, pro nezaměstnané osoby a znevýhodněné skupiny uchazečů o práci.

Zpráva
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce