Navigation path

ESF ve zprávách

Jak posílit princip partnerství v evropských fondech?

27/04/2012

Podání ruky
© Istockphoto | File #: 2968304 | 03-01-07 © Ashwin Kharidehal Abhirama

Komise představila nástin zásad, které by měly zemím EU pomáhat s organizací účasti příslušných partnerů v různých fázích provádění fondů společného strategického rámce EU. Komise tak připravuje půdu pro Evropský kodex chování v rámci partnerství (ECCP), který určí minimální požadavky tak, aby vnitrostátní orgány mohly zajistit kvalitní zapojení partnerů.

Proč „Evropský kodex chování v rámci partnerství“?

Opatření pro růst a zaměstnanost vyžadují jak přijetí odpovědnosti na nejvyšší politické úrovni, tak mobilizaci všech účastníků po celé Evropě. Partnerství bylo proto označeno za klíčové pro provádění strategie Evropa 2020.

Princip partnerství byl po dlouhou dobu jednou z hlavních zásad pro řízení evropských fondů. Partneři – regionální a místní orgány, hospodářští a sociální partneři a celá řada organizací představujících občanskou společnost – by měli být aktivně a intenzivně zapojeni v celém programovém cyklu – při přípravě, provádění, monitorování i vyhodnocování.

Partnerství může přinášet mnoho výhod a přidanou hodnotu, například větší angažovanost a širší odborné znalosti nebo větší transparentnost a lepší účinnost procesu vytváření politik. Zkušenosti však ukazují, že v uplatňování principu partnerství jsou v EU velké rozdíly podle institucionálního nastavení a politické kultury v jednotlivých zemích. Účinnost principu partnerství závisí také na technických schopnostech partnerů smysluplně přispívat do procesu, což vyvolává otázku budování kapacit.

Účelem dokumentu je vyvolat diskusi o budoucím obsahu evropského kodexu chování. Komise uvítá reakce a návrhy od organizací i jednotlivců. Komentáře je možné posílat na e-mailovou adresu empl-eccp@ec.europa.eu.

Jaké prvky má navrhovaný rámec?

Dokument se zabývá možným okruhem partnerů, kteří by měli být vybráni. Země EU by ve vnitrostátním kontextu měly určit příslušné zúčastněné strany ve fondech SSR, pobídky a právní a správní překážky partnerství a možné způsoby, jak je odstranit.

Komise také navrhuje přístupy k tomu, jak partnery zapojovat do různých fází řízení fondů – počínaje jejich účastí v monitorovacích výborech a konče jejich zapojením do výběru vlastních projektů a hodnocení programů. Obsaženo je několik příkladů osvědčených postupů, které ilustrují, jak se již dnes v několika zemích podařilo navázat úspěšná partnerství.

A nakonec je věnována úvaha také tomu, jak vnitrostátní orgány mohou podle potřeby přispívat k budování kapacity svých partnerů, zejména menších organizací, a jak je možné zajistit trvalou výměnu zkušeností a osvědčených postupů v této oblasti.

Jaká odpovídající pravidla jsou navržena pro období let 2014–2020?

V říjnu 2011 Komise navrhla pravidla, která určí, jak budou fondy společného strategického rámce EU (včetně ESF) působit v období let 2014–2020.

Článek 5 návrhu nařízení o společných ustanoveních

(1) V souvislosti se smlouvou o partnerství a s každým programem naváže členský stát spolupráci s těmito partnery:
(a) příslušné regionální, místní, městské a jiné orgány veřejné správy;
(b) hospodářští a sociální partneři; a
(c) subjekty zastupující občanskou společnost, včetně partnerů v oblasti životního prostředí, nevládních organizací a subjektů zodpovědných za prosazování rovnosti a nediskriminace.
(2) V souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě zapojí členské státy partnery do přípravy smluv o partnerství a zpráv o pokroku a do přípravy, provádění, monitorování a hodnocení programů. Partneři se zúčastní práce monitorovacích výborů pro jednotlivé programy.
(3) Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 140, aby stanovila evropský kodex chování, jenž stanoví cíle a kritéria, která mají podpořit provádění dohod o partnerství a zjednodušit sdílení informací, zkušeností, výsledků a osvědčených postupů mezi členskými státy.
(4) Nejméně jednou za rok uspořádá Komise s organizacemi, které zastupují partnery na úrovni Unie, konzultace ohledně provádění podpory z fondů SSR, a to pro každý fond SSR1.

1Tato konzultace by se měla provádět nejméně dvakrát za programové období pro Evropský námořní a rybářský fond podle článku 90 zvláštního nařízení pro tento fond.

SSR kromě toho obsahuje ustanovení, která se k partnerství přímo váží nebo jsou s tímto principem spojeny, například ustanovení o monitorování, podávání zpráv a hodnocení.