Navigation path

ESF ve zprávách

Návrh nařízení o ESF pro období 2014–2020

06/10/2011

Komise předložila návrh pravidel pro další sedmileté období ESF

Dne 6. října 2011 Komise předložila návrh pravidel, která budou určovat způsob práce ESF v letech 2014–2020. Návrh je součástí komplexního legislativního balíku pro budoucí politiku soudržnosti Unie. Umožní ESF pokračovat s poskytováním konkrétní podpory lidem, kteří potřebují pomoci s nalezením pracovního místa nebo s dosažením pokroku v současné práci. V celé Evropě využívá opatření ESF každý rok průměrně 10 milionů lidí.

Větší investice do lidí

Komise považuje lidský kapitál za hlavní hnací motor růstu. Návrh přiděluje ESF minimální podíl z finančních prostředků politiky soudržnosti; toto minimum činí 84 miliard eur. Podíl ESF bude nejméně 25 % v méně rozvinutých regionech, 40 % v přechodových regionech a 52 % v rozvinutějších regionech.

Členské státy budou muset koncentrovat ESF na omezený počet cílů a investičních priorit v souladu se strategií Evropa 2020, aby se zvýšil dopad a bylo možné dosáhnout kritického množství.

Větší důraz se klade na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, podporu aktivního stáří a poskytování příležitostí nejvíce znevýhodněným jednotlivcům a skupinám, jako jsou Romové. Komise navrhuje přidělit minimální podíl ve výši 20 % ESF na opatření v oblasti sociálního začleňování ve srovnání se současným průměrem 13 %. ESF bude dále pomáhat členským státům s modernizací jejich trhu práce a sociálních politik a bude poskytovat větší podporu inovačním akcím a mezinárodní spolupráci.

Komise navrhuje provést velké kroky kupředu a zjednodušit řízení ESF, a to hlavně pokud jde o malé granty. Toho se dosáhne podporou snadnějších způsobů hrazení nákladů („zjednodušené nákladové možnosti“), které budou u malých projektů dokonce povinné.

Hlavní inovace finančních prostředků politiky soudržnosti EU

Všechny regiony EU budou nadále dostávat podporu ve třech definovaných kategoriích:

  • méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na jednoho obyvatele je pod 75 % průměru Unie, budou i nadále hlavní prioritou politiky.
  • přechodové regiony, jejichž HDP na jednoho obyvatele je mezi 75 % a 90 % průměru EU 27.
  • rozvinutější regiony, jejichž HDP na jednoho obyvatele je nad 90 % průměru.

Druhá kategorie – do níž patří 51 regionů a více než 72 milionů lidí – usnadňuje přechod regionů, které v nedávných letech získaly větší konkurenceschopnost, ale stále potřebují cílenou podporu. Odhadem 20 regionů by do roku 2014 mělo vyjít ze současného cíle „konvergence“ (méně rozvinuté regiony), což je dokladem úspěšnosti politiky soudržnosti.

Smlouvy o partnerství, uzavřené mezi Komisí a členskými státy, budou obsahovat závazky jednotlivých států nutné pro splnění cílů strategie Evropa 2020. Investice ESF budou plně odpovídat cílům strategie Evropa 2020 a plánům v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a snižování chudoby.

Společný strategický rámec obsahující hlavní priority EU se bude vztahovat na všechny finanční prostředky včetně rozvoje venkova a rybolovu. Členské státy budou mít možnost kombinovat EFRR, ESF a Fond soudržnosti do „vícefondových“ programů pro zlepšení koordinace v přímo na místě [a dosažení integrovaného rozvoje].

Budou zavedeny nové podmínky pro zajištění toho, aby financování EU efektivně přispívalo k plnění cílů strategie Evropa 2020. Některé podmínky „ex ante“ bude nutné realizovat ještě před vyplacením financí (například správné fungování systémů veřejných zakázek).

Další kroky

Tyto návrhy nyní přezkoumá Rada a Evropský parlament tak, aby mohly být přijaty do konce roku 2012 a nová generace programů politiky soudržnosti mohla začít v roce 2014.

Paralelně budou probíhat jednání o víceletém finančním rámci pro celý rozpočet EU.