Navigation path

ЕСФ в новините

ИТ за правосъдието

18/10/2013

Електронно правосъдие
© Istock/ArtemSam

България използва финансиране по линия на ЕСФ за подобряване на наказателно-правосъдната система с по-добри ИТ системи

В България проект, съфинансиран от ЕСФ, за доизграждане и усъвършенстване на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) бе финализиран, като системата е готова за внедряване, обяви зам.-директорът на Националната следствена служба г-н Петко Петков. ЕИСПП е съвкупност от автоматизирани информационни системи, като включва централна компонента (ядро), свързваща системите на съдебната и изпълнителната власт. Тя помага на следователите и юристите да проследяват наличната информация – от първоначалното местопрестъпление до издаването на съдебно решение.

„Финансирането на електронното правосъдие е приоритет за Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) на ЕСФ и резултатите от настоящия проект го доказват“, заяви ръководителят на програмата Моника Бийчър. „За подобна система се говори от 17 години, но едва сега благодарение на подкрепата на ОПАК може да я видим в пълната й функционалност“, допълни тя.