Navigation path

ЕСФ в новините

Резултатите от първото проучване на уменията на пълнолетни лица могат да дадат насока на приоритетите на ЕСФ за периода 2014—2020 г.

10/10/2013

Ученичка от горния курс е извикана на дъската
© michaeljung

На 8 октомври Европейската комисия, съвместно с ОИСР, публикува резултатите от задълбочено проучване относно познанията, свързани с грамотност, аритметика и технологии в 17 държави-членки и в други държави. Във всяка държава беше оценена степента на уменията на 5 000 души в трудоспособна възраст (16—65 години).

Резултатите от проучването са обезпокоителни и сочат, че един на всеки пет пълнолетни лица в Европа изпитва затруднения при писане, четене и обикновена аритметика. Друг значим извод е, че университетските степени по една и съща специалност в рамките на целия ЕС създават осезаемо различна степен на умения — факт, който не насърчава мобилността на дипломиращите се в ЕС. Основните изводи на проучването са:

  • че 20 % от населението в трудоспособна възраст в ЕС има ниска степен на грамотност и аритметични умения — предимно сред безработните;
  • цифровите умения за използване на ИКТ технологии липсват при 25 % от населението в ЕС;
  • съществуват поразителни разлики между набора от умения, предоставяни от средното и висшето образование.
  • различията между поколенията по отношение на степента на умения, разкрити от проучването, изтъкват важността от ученето през целия живот с цел постигане на по-висок стандарт на живот.

Например познанията по литература и аритметика сред лицата на възраст 25—34 години са много по-добри в сравнение с тези на възраст 55—65 години в държави като Испания, Франция, Финландия и регион Фландрия в Белгия.
В световен аспект Япония изпреварва останалите държави, а резултатите в големи държави като Канада и САЩ се различават незначително от тези в ЕС.

Европейският комисар Ласло Андор призова финансирането за образование и реформите в заетостта да бъдат приоритет, както и Европейският социален фонд да се използва по-оптимално за инвестиране в умения и обучение. Резултатите от проучването могат да помогнат на държавите-членки да определят своите приоритети за разходването на средствата по линия на ЕСФ, който е основен източник на инвестиции в умения и обучение, включително за групи в неравностойно положение, за предстоящия период 2014—2020 г.

Подкрепата на ЕСФ за по-добро образование обхваща по-широк набор от дейности, сред които: нови училищни програми, обучение на учители и подкрепа за университети, институции за професионално обучение и учене през целия живот. Най-важното обаче е, че ЕСФ е насочен към хората — ученици, студенти, работници и лица, търсещи работа, които имат нужда от обучение и нови умения. Много проекти на ЕСФ предприемат стъпки за намаляване на броя на отпадащите от системата на училищното образование на по-ранен етап и за гарантиране на това, че младежите имат подходящи умения и квалификации — по-специално сред групите в неравностойно положение, като например, малцинствата и лицата с имигрантски произход.