Navigation path

ЕСФ в новините

Определяне и коригиране на цели за ЕСФ

07/08/2013

Информационните доклади осигуряват методологична подкрепа при подготовката на новите оперативни програми

В процеса на подготовка за програмния период 2014—2020 г. от държавите-членки се изисква да разработят показатели за ефективност и да определят цели за мониторинг на прилагането и изпълнението на оперативните програми (ОП). Комисията има за цел да осигури методологична подкрепа на Управляващите органи на ЕСФ при определянето и евентуалното коригиране на целите за изпълнение (брой участници, организации) и показателите за резултатите (брой участници, наети на работа, получили квалификация и т.н.). Тези показатели са от основно значение за отчитане на разходите.

След обучителния семинар за Управляващи органи на ЕСФ, организиран през март, бяха подготвени два аналитични доклада, които обобщават основните методологии за определяне и коригиране на цели за ОП по линия на ЕСФ. Информационният доклад „Определяне и коригиране на цели за Оперативните програми по линия на ЕСФ“ (на английски език) разглежда методологиите за определяне и коригиране на количествени кумулативни цели за заетост. Докладът „Определяне и коригиране на целите за изпълнение на ЕСФ в областта на социалното приобщаване“ (на английски език) се занимава с този въпрос в контекста на ОП, които включват мерки социално приобщаване.

Целта на тези доклади не е да даде на държавите-членки единен метод за определяне на цели за показателите, тъй като тези методи зависят от вида на показателите и наличността на данните. Целта по-скоро е да се даде обща представа за принципите, подходящите методи и уловките при определяне на целите.


RSS и социални медии

Twitter Facebook RSS

Последна актуализация: 19/08/2013 | Нагоре