Navigation path

ЕСФ в новините

Работни места и биологично разнообразие

01/03/2013

Работници в горското стопанство
© Joze Pojbic

Излязъл наскоро доклад определя връзката между заетостта и целите на ЕС относно биологичното разнообразие — и новите умения, от които работниците ще се нуждаят с оглед постигането им.

Биологичното разнообразие описва разнообразието на живите организми на нашата планета и множеството различни екосистеми и местообитания, необходими за съществуването им. Запазването на биологичното разнообразие е важно, защото когато даден вид изчезне, той е изгубен завинаги — както и ползите, които той носи. Ако няма пчели, които да опрашват посевите, рискът от недостиг на храна нараства; загубата на гори и мочурища понижава способността на естествените системи да регулират изменението на климата; а изчезването на видове растения намалява възможностите ни да откриваме природни източници за нови лекарства — както аспиринът, така и пеницилинът идват от природата. Близо 25 % от европейските видове и 62 % от местообитанията са застрашени.

Поради това Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, публикувана през 2011 г., има за цел да насочи в обратна посока процеса на загуба на биологично разнообразие и да запази ползите, които този природен капитал предлага — както екологични, така и икономически, включително възможности за заетост. Целите на ЕС относно биологичното разнообразие и доклада за пазара на труда проучват как предизвикателството, свързано с опазване на биологичното разнообразие, може да създаде работни места. Разглежда се също и липсата на умения сред днешната работна ръка, която трябва да бъде запълнена, за да се преодолее това предизвикателство. Той определя и анализира три категории работни места:

  • Работни места, свързани с опазване на биологичното разнообразие: например, ръководители по опазването на околната среда и пазачи в природни паркове;
  • Работни места, които оказват значително въздействие върху биологичното разнообразие: например, земеделски стопани и риболовни инспектори;
  • Работни места, които зависят от биологичното разнообразие: например, биотехнолози, туристически оператори и фармацевтични изследователи.

Докладът изтъква, че недостигът на умения за картографиране и необходимостта от обучение за работните места, свързани с биологичното разнообразие, все още са в начален етап в някои държави-членки. Той прави извод, че е необходим по-стратегически подход към възможностите за обучение. Докладът, обаче, вижда важни потенциални ползи за пазара на труда в редица висококвалифицирани, експертни работни места, необходими за постигане на целите за биологичното разнообразие. Желателно е работните места да са по-качествени, за да привличат младите лица, търсещи работа в областта в градовете; а по-разнообразните умения, свързани с биологичното разнообразие, сред земеделските стопани, работниците в рибното и горското стопанство ще подпомогнат устойчивата заетост в тези западащи сектори. Финансирането по линия на ЕС — включително ЕСФ — играе важна роля за затвърдяването на връзките между заетостта и опазването на биологичното разнообразие сред всички категории работни места. Докладът също така поставя акцент върху възможностите, които работните места, свързани с биоразнообразието, предлагат на безработните и лицата от групи в неравностойно положение, търсещи работа.

Докладът
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce