Navigation path

ЕСФ в новините

Портал за публичната администрация

21/11/2012

Атестат
© Istockphoto/ Johnny Chih-Chung Chang

Българската държавна администрация стартира онлайн портал за подобряване на развитието и наемането на кадри

Българската държавна администрация получава подкрепа чрез проект, финансиран по линия на ЕСФ, за модернизиране на управлението на човешките ресурси.През 2013 г. ще стартира единен информационен портал, който ще подобри в значителна степен вътрешния подбор, идентифицирането на нуждите от обучение и наемането на държавни служители.Това ще даде възможност на служителите бързо да откриват свободните позиции, от които се интересуват, а същевременно ведомствата ще могат да откриват – по един прозрачен начин – необходимите експерти за конкретни задачи.Чрез проследяване на индивидуалното кариерно развитие, системата ще мотивира служителите да показват добри резултати, като в същото време мениджърите по човешки ресурси ще могат да откриват хора с потенциал.Инициативата е в съответствие с основната цел на правителството за изграждане на модерна държавна администрация – около 300 служители и ръководители от звената по човешки ресурси от цяла България ще бъдат обучени за работа със системата.