Navigation path

ЕСФ в новините

Предложение за регламент относно ЕСФ 2014—2020 г.

06/10/2011

Комисията предлага правила за следващия седемгодишен период на ЕСФ

На 6 октомври 2011 г. Комисията предложи правила, които ще определят начина на работа на ЕСФ през периода 2014—2020 г. Предложението е част от един цялостен пакет законодателни мерки за бъдещата кохезионна политика на Съюза. То ще позволи на ЕСФ да продължи да предоставя конкретна подкрепа на хора, които се нуждаят от помощ при намиране на работа или за професионално развитие. Средно около 10 млн. души годишно участват във финансирани от ЕСФ програми в цяла Европа.

Повече инвестиции в хората

Комисията осъзнава важността на човешкия капитал като основен двигател за растеж. Нейното предложение определя минимален дял от фондовете за кохезионна политика за ЕСФ; тоест минимум от 84 млрд. евро. Делът на ЕСФ ще бъде най-малко 25 % за по-слабо развитите региони, 40 % за регионите в преход и 52 % за по-силно развитите региони.

Държавите-членки ще трябва да насочат ЕСФ към ограничен брой цели и инвестиционни приоритети в съответствие със стратегията „Европа 2020“, за да се увеличи ефектът от финансирането и да се достигне критична маса.

По-силен акцент се поставя върху борбата с младежката безработица, на подпомагането на активния живот на възрастните хора и на осигуряването на възможности за лица и групи в най-неравностойно положение, като например, ромите. Комисията предлага да задели минимален дял от 20 % от средствата от ЕСФ за действия за социално включване, за разлика от 13 %, които се заделят в момента. Освен това, ЕСФ ще помогне на държавите-членки да модернизират своите трудови пазари и социални политики, и ще осигури по-голяма подкрепа за иновативни действия и международно сътрудничество.

Комисията предлага да направи по-големи стъпки напред в опростяването на управлението на ЕСФ, по-специално за малки субсидии. Това ще се извърши чрез насърчаването на по-лесни начини за възстановяване на разходи („опростени опции за разходи“), и дори ще ги направи задължителни за малки проекти.

Основни иновации за фондовете за кохезионна политика на ЕС

Всички региона на ЕС ще продължат да получават подкрепа в рамките на три дефинирани категории:

  • по-слабо развити региони, чиито БВП на глава от населението е под 75 % от средния за Съюза, които ще продължат да бъдат най-важния приоритет за политиката.
  • региони в преход, чиито БВП на глава от населението е между 75 % и 90 % от средния за ЕС във формат 27 държави-членки.
  • по-силно развити региони, чиито БВП на глава от населението е над 90 % от средния.

Втората категория – която обхваща 51 региона и над 72 млн. души – улеснява прехода на региони, които през последните години са станали по-конкурентоспособни, но все още се нуждаят от целева подкрепа. Считано от 2014 г. се предвижда 20 региона да излязат от текущата цел за „конвергенция“ (по-слабо развити региони), като отражение на успеха на кохезионната политика.

Договорите за партньорство, договорени между Комисията и държавите-членки, ще определят националните ангажименти, необходими за постигането на целите на „Европа 2020“. Инвестициите на ЕСФ ще бъдат в пълно съответствие с целите и задачите на „Европа 2020“ относно заетостта, образованието и намаляването на бедността.

Общата стратегическа рамка, съдържаща основните приоритети на ЕС, ще се прилага за всички фондове, включително за тези за развитие на селските райони и рибарство. Държавите-членки ще имат право да комбинират ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд в „многофондови“ програми, с цел подобряване на координацията на местно равнище [и постигане на интегрирано развитие].

Ще бъдат въведени нови условия, за да се гарантира, че финансирането по линия на ЕС допринася ефективно за реализирането на целите на „Европа 2020“. Ще се наложи въвеждането на някои предварителни условия преди средствата да бъдат разпределени (например, правилното функциониране на системите за обществени поръчки).

Следващи стъпки

Сега тези предложения ще бъдат разгледани от Съвета и от Европейския парламент с оглед на тяхното приемане до края на 2012 г., за да се постави началото на ново поколение програми за кохезионна политика през 2014 г.

Паралелно с това ще продължат преговорите за Многогодишна финансова рамка за целия бюджет на ЕС.