Navigation path

ЕСФ в новините

6 десетилетия на инвестиране в хората

27/03/2017

През 2017 г. отбелязваме 60-ата годишнина на Европейския социален фонд (ЕСФ) — най-стария и основен инструмент на Европа за инвестиране в хората.

Днес той е важен двигател за създаването на работни места, насърчаването на по-добро образование, по-съвременни публични администрации и социално включване, и следователно ключов инструмент за гарантиране на по-справедливи възможности за всички граждани.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „60-ата годишнина на Европейския социален фонд е истинска причина за празнуване. През тези шест десетилетия Фондът помогна на милиони търсещи работа и заети лица и подкрепи стотици хиляди дружества и стартиращи предприятия. Чрез пряко инвестиране в хората ние даваме своя принос, за да се гарантира, че никой не е оставен на заден план, и същевременно да се повиши конкурентоспособността на Европа и да се върви в крак с променящия се свят на труда. 60 години успешни примери показват, че Европейският съюз води до реална положителна промяна в живота на своите граждани днес, в миналото и в бъдеще.“

През последните 60 години Европейският социален фонд е помогнал на милиони европейци да си намерят работа, да получат квалификация или сертификат и да повишат нивото на уменията си. Тези резултати са постигнати с помощта на хиляди проекти, осъществявани в цяла Европа.

Примерите включват проекти, насочени към:

  • повишаване на трудовата заетост: В Испания организацията Каритас си сътрудничи с ЕСФ, за да помогне на над един милион лица да подобрят шансовете си за намиране на работа. Това сътрудничество включва обучение за търсене на работа, учебни стажове или създаването на работни места чрез социални предприятия. Много от тези инициативи са насочени към групи със специални затруднения, включително имигранти, жени в неравностойно положение, по-малко квалифицирани млади хора и безработни лица на възраст над 45 години.
  • Подобряването на резултатите от образованието: Проектът Diritti a Scuola в Италия обхваща над 200 000 деца и има положителен принос за тяхното обучение. В съвместна работа с училища, учители, родители и ученици бяха усъвършенствани учебни програми и педагогически методи и бяха създадени условия за индивидуални консултации за младежи и техните семейства. В резултат на това процентът на преждевременно напускащите училище в Пулия е намалял от 30,3 % през 2004 г. на 19,5 % през 2011 г.
  • Насърчаване на социалното приобщаване: Проектът „Академия за развитие на социалната икономика“, изпълняван в Малополския регион в Полша, доведе до разцвет в социалната икономика в полза на много граждани в най-неравностойно положение. Проектът предвижда също правни и стопански консултации, както и финансова подкрепа за стартиране на социални предприятия. Досега над 1700 души са се възползвали от дейностите по проекта, както и 245 организации на социалната икономика и 126 местни партньори.

Това не е всичко. През периода 2014—2020 г. също милиони хора се възползваха и ще се възползват от Фонда, благодарение на инвестициите от бюджета на ЕС в размер на 86,4 милиарда евро. По време на настоящия програмен период ЕСФ съсредоточава усилията си върху ограничен брой приоритети, за да осигури максимално въздействие, с акцент върху младежката заетост и социалното приобщаване. Онлайн платформата за свободен достъп до данни за постиженията в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г., показва много добрия напредък на проектите на ЕСФ — над 30 % от тях вече са избрани за финансиране. Степента на изпълнение на проектите по линия на инициативата за младежка заетост дори е 60 %.

Отбелязването на постиженията на Фонда и дебатите относно бъдещето на финансирането на човешкия капитал в Европа утре ще започнат с конференцията „Европейският социален фонд — минало, настояще и бъдеще“, организирана от малтийското председателство на ЕС, в навечерието на честванията на 60-ата годишнина от Договорите от Рим, и срещата със социалните партньори от ЕС в Рим, на която ще присъстват председателят Юнкер, заместник-председателят Домбровскис и комисарят Тейсен. През цялата година държавите членки организират подобни прояви и дебати, за да обърнат поглед назад и да видят какво е постигнато от ЕСФ, да направят преглед на резултатите от дейността на Фонда, както и да обосноват необходимостта от големи инвестиции в човешкия капитал и в бъдеще. През май хиляди проекти, финансирани от ЕС, ще „отворят врати“ за обществеността в рамките на кампанията „Европа в моя регион“.