Navigation path

ЕСФ в новините

С помощта на Европейския социален фонд почти 10 милиона европейци са намерили работа през 2007—2014 г.

05/01/2017

Днес Европейската комисия публикува доклад за оценка на инвестициите в рамките на Европейския социален фонд (ЕСФ) през периода 2007—2013 г., придружен от специфични доклади за отделните държави членки.

Според доклада с подкрепата на фонда до края на 2014 г. не по-малко от 9,4 милиона от жителите на Европа са намерили работа. 8,7 милиона са получили квалификация или удостоверение. 13,7 милиона участници са съобщили за други положителни резултати, като например повишаване на равнището на уменията.

Съгласно оценката между 2007 г. и 2014 г. Европейският социален фонд е предоставил съществена подкрепа за реализирането на националните и европейските приоритети за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително целите на стратегията „Европа 2020“ и специфичните за отделните държави препоръки от Европейския семестър.

Участниците в действията по линия на ЕСФ бяха разпределени равномерно между неактивните граждани (36 %), работещите (33 %) и безработните (30 %). Основните целеви групи включваха нискоквалифицираните (40 %), младите хора (30 %) и лицата в неравностойно положение (поне 21 %). 51,2 милиона от участниците бяха жени.

Държавите членки се възползваха от значителните допълнителни финансови ресурси, предоставени по ЕСФ за справяне с предизвикателствата в областта на заетостта и в социалната сфера, за да достигнат до хора и да разработят политики, които иначе трудно щяха да намерят финансова подкрепа. ЕСФ осигури например 70 % от средствата за активни политики на пазара на труда в България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Малта, Румъния и Словакия, както и повече от 5 % от разходите за образование и обучение в Португалия и Чешката република. ЕСФ също така позволи намирането на нови форми на сътрудничество между заинтересованите страни и подкрепи местни и регионални иновации, които после бяха приложени на национално равнище.

ЕСФ изигра също така основна роля за подкрепата на модернизирането на публичните служби по заетостта и на други институции, отговарящи за активни действия на пазара на труда. В по-слабо развитите региони ЕСФ подкрепи реформи в областта на образованието, съдебната система и общата публична администрация. По този начин с фонда бе даден положителен тласък на бизнес средата, а в обществото нарасна приобщаването .

Съгласно макроикономическите симулации ЕСФ имаше също така положително отражение върху БВП на ЕС-28 (0,25 % увеличение) и върху производителността.

Накрая, в доклада се подчертава ролята на ЕСФ за смекчаване на отрицателните ефекти от кризата. Благодарение на гъвкавостта си той бе в състояние да отговори лесно и бързо на нововъзникващите предизвикателства, съсредоточавайки действията върху най-засегнатите от кризата.