Navigation path

Kto sa zúčastňuje?

V tejto časti nájdete štatistiky poskytnuté krajinami EÚ o účasti na projektoch financovaných ESF počas obdobia rokov 2007 – 2013.

Štatistiky, ktoré sú uvedené v grafoch, vychádzajú z viacerých ukazovateľov, ako je veková skupina, dosiahnuté vzdelanie, pohlavie, postavenie na trhu práce, operačný program, zraniteľné skupiny a rok. Vymedzenie a uplatňovanie ukazovateľov však nemusí byť jednotné, takže porovnania medzi rozličnými krajinami (či dokonca operačnými programami v rámci jednej krajiny) nebudú vždy definitívne.

Chceli by sme vás upozorniť na to, že všetky údaje poskytujú členské štáty a v niektorých prípadoch nie sú k dispozícii žiadne údaje. Európska komisia nemôže zaručiť správnosť ani úplnosť údajov alebo informácií poskytnutých členskými štátmi a taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek ich použitie.