Navigation path

Hvem deltager i projekterne?

I denne sektion finder du statistikker fra EU-landene over deres deltagelse i ESF-støttede projekter i ESF’s arbejdsperiode 2007-2013.

Statistikkerne, der vises som diagrammer, er baseret på flere indikatorer som f.eks. aldersgruppe, uddannelsesniveau, køn, beskæftigelse, operationelt program, sårbare grupper og år. Indikatorer defineres og anvendes ikke altid på samme måde i alle lande, og sammenligninger mellem lande (eller mellem operationelle programmer inden for samme land) vil derfor ikke altid være retvisende.

Bemærk, at alle data leveres af EU-landene, og for enkelte scenarier foreligger data ikke. Europa-Kommissionen kan ikke garantere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af data eller af de oplysninger, som er udarbejdet af medlemsstaterne, og påtager sig hverken ansvar eller forpligtelser i forbindelse med anvendelsen heraf.