Navigation path

Syrjäytymistä vastaan

Euroopassa asuu ihmisryhmiä, jotka säännöllisesti kohtaavat vakavaa syrjintää ja ennakkoluuloista asennoitumista. Niitä ovat esimerkiksi kaupunkien lähiöihin keskittyneet maahanmuuttajayhteisöt, tavanomaisesta poikkeavaa elämäntapaa noudattavat ryhmät, kuten paikasta toiseen kiertävät ihmiset, sekä romanit. ESR-hankkeilla heille tarjotaan koulutusmahdollisuuksia ja autetaan lisäksi murtamaan muureja, joita he kohtaavat etsiessään töitä ja pyrkiessään osallistumaan eurooppalaisen yhteiskunnan arkielämään.

Romanit ovat yksi Euroopan unionin suurimmista vähemmistöistä. EU:n jäsenvaltioissa asuu noin 6 miljoonaa romania hyvin viakeissa olosuhteissa. He ovat monella eri tavalla syrjäytyneitä. Lukutaidottomien määrä on suuri ja koulunkäynti on hyvin vähäistä. Joskus syynä on paikallisten koulujen puuttuminen tai se, että romanilapsia ei oteta kouluihin. Lisäksi hyvin moni nuorista romaneista lopettaa koulunsa kesken monista eri syistä. Olemattomien ja vähäisten taitojen ja tietojen ja kohtaamiensa ennakkoasenteiden vuoksi heidän onkin äärimmäisen vaikea löytää töitä ja päästä nauttimaan työllisyyden mukanaan tuomista sosiaalisista ja taloudellisista eduista, mikä ei ole yllättävää.

ESR voi parantaa romanien integraatiota yhteiskuntaan monilla innovatiivisilla hankkeilla esimerkiksi terveydenhuollossa, neuvonnassa, koulutuksessa ja itsenäisille ammatinharjoittajille suunnatussa ohjauksessa.

Istockphoto/15859142
  • Romanilasten opettajia koulutetaan selviämään mahdollisista pulmatilanteista, ja toisinaan he saavat apua paikallisista yhteistöistä palkatuilta avustajilta.
  • Elämässään menestyneitä romaneja pyydetään roolimalleiksi nuorille romaneille ja näin heitä motivoidaan menestymään. Perheet ja kokonaiset yhteisöt otetaan mukaan toimimaan lasten koulunkäynnin puolesta.
  • Nuoret romanit opiskelevat lääkintätaitoja ja sosiaaliturvaan liittyviä tietoja yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa ja välittävät saamansa tiedot omaan yhteisöönsä ja auttavat siten nostamaan yhteisön elintasoa.
  • Romaninaisten aseman parantaminen romaniyhteisöissä on myös yksi painopistealue. ESR-hankkeissa heitä tuetaan perustamaan omia käsityöyrityksiä – antamalla heille koulutusta ja taloudellista tukea. Joissain paikoissa naiset kouluttautuvat terveydenhuollon ammatteihin ja työllistyvät sillä alalla.

Kaikkialla Euroopassa työtä hakevat romanit osallistuvat koulutuksiin, joiden avulla paranetaan heidän työnsaantiaan tai helpotetaan oman yrityksen perustamista. ESR-toimien avulla pyritään myös estämään se, että romanit tekevät pimeitä töitä, joihin ei liiity sosiaaliturvaa eikä terveydenhuoltoa.