Navigation path

Europeiska socialfonden 2014–2020

Europeiska socialfonden, ESF, är en av de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF). Från och med 2014 omfattas dessa av ett gemensamt ramverk och har kompletterande politiska målsättningar. Struktur- och investeringsfonderna är EU:s främsta investeringsinstrument och syftar till att hjälpa medlemsstaterna att återställa och öka tillväxten, förbättra sysselsättningen och samtidigt säkerställa en hållbar utveckling, allt i enlighet med målen i Europa 2020-strategin.

Vilka förändringar gäller för ESF?

Från och med 2014 förstärks Europeiska socialfondens roll ytterligare:

  • En betydande del av investeringarna i humankapital ska tillgodoses genom en lägsta  garanterad andel av Europeiska socialfonden i sammanhållningspolitikens budget i respektive medlemsstat. Tillsammans med de 3 miljarder euro som särskilt avsatts till ungdomssysselsättningsinitiativet innebär detta att mer än 80 miljarder euro kommer att investeras i Europas invånare under de kommande sju åren (se anslag per land).
  • Minst 20 % av socialfondens medel avsätts för social inkludering, som ger personer med svårigheter och missgynnade grupper mer stöd och därmed samma möjligheter att delta som en integrerad del av samhället.
  • Jämställdhet mellan kvinnor och män och lika möjligheter för alla, utan åtskillnad, ska vara en målsättning i samtliga åtgärder och även stödjas genom särskilda initiativ.
  • Större vikt läggs vid kampen mot ungdomsarbetslöshet. Sysselsättningsinitiativet för ungdomar ska hjälpa unga människor som saknar sysselsättning i form av arbete eller studier i de regioner där ungdomsarbetslösheten är över 25 %. Minst 6,4 miljarder euro ska understödja medlemsstaternas arbete med att genomföra ungdomsgarantin i praktiken.
  • Finansieringen koncentreras för att nå resultat. Europeiska socialfonden fokuserar sina insatser på ett begränsat antal prioriterade områden, i syfte att säkerställa tillräckligt stort stöd för att uppnå konkreta resultat på de områden där medlemsstaternas utmaningar är som störst.
  • Mer stöd kommer även att ges till social innovation, d.v.s. till utprovning och spridning av nya lösningar på hur sociala behov, utbildningsbehov och sysselsättningsbehov kan tillgodoses.
  • Europeiska socialfondens målsättningar ska genomföras i nära samarbete med offentliga myndigheter, arbetsmarknadens parter och övriga samhällsorgan på lokal, regional och nationell nivå under hela programperioden.
  • Europeiska socialfonden ska vara en föregångare i utvecklingen av nya förvaltningsregler i syfte att underlätta genomförandet av projekt. Kommissionen ska hjälpa medlemsstaterna att förenkla genomförandet av ESF-åtgärder, för att på så sätt sätta fokus på resultaten och göra det enklare och säkrare för de stödberättigade att dra nytta av Europeiska socialfonden.

Vilka mål har ESF för perioden 2014–2020?

Fler människor i arbete: Europeiska socialfonden ska stödja organisationer i EU:s medlemsländer som genomför projekt i syfte att utveckla människors färdigheter och hjälpa dem att få ett arbete. Även initiativ som ger entreprenörer startstöd och stöd till företag som behöver omstrukturera sin verksamhet eller hitta kvalificerad arbetskraft kommer att ges stöd. Hjälp till unga att komma in på arbetsmarknaden kommer att vara en huvudprioritering för ESF i samtliga EU-länder.
Social inkludering: Anställning är det mest effektiva sättet att ge människor självständighet, ekonomisk trygghet och en känsla av delaktighet. Europeiska socialfonden kommer att finansiera tusentals projekt som syftar till att hjälpa personer med svårigheter och missgynnade grupper att tillägna sig färdigheter, skaffa ett arbete och få samma möjligheter som alla andra.
Bättre utbildning: Runt om i EU finansierar ESF initiativ som syftar till att förbättra utbildningsväsendet och säkerställa att unga människor slutför sin skolgång och får färdigheter som gör dem konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. En prioritering är att minska andelen elever som inte går ut skolan, liksom att förbättra möjligheterna till yrkesutbildning och högskolestudier.
Bättre offentlig förvaltning: ESF ska stödja medlemsstaternas arbete för bättre offentlig administration och förvaltning och därför ge stöd till strukturella reformer genom att tillhandahålla den institutionella och administrativa kapacitet som krävs.