Navigation path

Európsky sociálny fond 2014 – 2020

ESF je jedným z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF), ktoré od roku 2014 patria do spoločného rámca a využívajú sa na plnenie vzájomne sa dopĺňajúcich politických cieľov. Predstavujú hlavný zdroj investícií na úrovni EÚ určených na pomoc členským štátom pri obnove a zvýšení rastu a zaistení dostatku pracovných miest po ozdravení hospodárstva. Zároveň zabezpečujú trvalo udržateľný rozvoj v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020.

Aké zmeny ESF sa navrhujú?

Od roku 2014 sa posilňuje úloha ESF:

  • Kritické množstvo investícií do ľudského kapitálu sa zaistí prostredníctvom minimálneho zaručeného podielu ESF na financovaní politiky súdržnosti v každom členskom štáte. Znamená to, že s pripočítaním finančných prostriedkov vo výške 3 miliárd EUR, ktoré sa osobitne vyčlenili na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, sa v najbližších siedmich rokoch investuje do ľudí v Európe viac ako 80 miliárd EUR (pozri prostriedky vyčlenené pre jednotlivé krajiny).
  • Pridelenie najmenej 20 % prostriedkov z ESF na sociálne začlenenie znamená, že ľuďom v zložitej situácii a príslušníkom znevýhodnených skupín bude možné viac pomáhať, aby mali rovnakú možnosť začleniť sa do spoločnosti ako ostatní.
  • Presadzovanie rovnosti žien a mužov a rovnakých príležitostí pre všetkých bez akejkoľvek diskriminácie bude súčasťou všetkých opatrení, a zároveň sa bude presadzovať prostredníctvom osobitných iniciatív.
  • Väčší dôraz sa kladie na odstraňovanie nezamestnanosti mladých ľudí. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí pomôže mladým ľudom, ktorí nepracujú, nezúčastňujú sa vzdelávania ani odbornej prípravy, v regiónoch s nezamestnanosťou mladých ľudí nad 25 %. Najmenej 6,4 miliárd EUR poputuje na podporu úsilia členských štátov o spojazdnenie realizačných plánov systémov záruk pre mladých ľudí.
  • Koncentrácia finančných prostriedkov na dosahovanie výsledkov: ESF svoje zásahy zameria na obmedzený počet priorít s cieľom zabezpečiť dostatočne vysoké kritické množstvo financií na dosiahnutie skutočného vplyvu pri riešení kľúčových výziev členských štátov.
  • Väčšia podpora sa poskytne v oblasti sociálnej inovácie, t. j. v oblasti testovania a zdokonaľovania inovačných riešení na uspokojenie sociálnych potrieb a potrieb týkajúcich sa zamestnanosti a vzdelávania.
  • ESF sa počas celého programového cyklu bude vykonávať v úzkej spolupráci verejných orgánov, sociálnych partnerov a subjektov zastupujúcich občiansku spoločnosť na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.
  • Európsky sociálny fond bude stáť na čele inovačných pravidiel riadenia s cieľom uľahčiť realizáciu projektov. Komisia pomôže členským štátom zjednodušiť vykonávanie ESF, aby sa mohol viac zamerať na výsledky a aby bol jednoduchší a bezpečnejší pre príjemcov.

Aké sú ciele ESF na roky 2014 – 2020?

Zvyšovanie zamestnanosti: ESF bude podporovať organizácie v celej EÚ s cieľom zavádzať projekty zamerané na odbornú prípravu ľudí a na podporu pri hľadaní zamestnania. Takisto sa budú financovať iniciatívy, ktoré poskytujú finančnú pomoc podnikateľom pri rozbiehaní podnikania a spoločnostiam, ktoré potrebujú riešiť reštrukturalizáciu alebo nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Pomoc mladým ľuďom pri vstupe na trh práce bude hlavnou prioritou ESF vo všetkých členských štátoch EÚ.
Sociálne začlenenie: Zamestnanosť je najúčinnejší spôsob, ako dať ľuďom nezávislosť, finančnú istotu a pocit príslušnosti. ESF bude naďalej financovať tisíce projektov, ktoré pomáhajú ľuďom v ťažkej situácii a príslušníkom znevýhodnených skupín pri získavaní kvalifikácie a práce, a ktoré im spotredkujú rovnaké možnosti, ako majú ostatní.
Lepšie vzdelanie: V celej EÚ sa z ESF budú financovať iniciatívy na zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy a na zaistenie toho, aby mladí ľudia dokončili vzdelanie a získali kvalifikáciu, čo im umožní súťažiť na trhu práce. V tejto oblasti je prioritou zníženie počtu osôb, ktoré predčasne ukončia štúdium, a zlepšenie možností odborného vzdelávania a terciárneho vzdelávania.
Silnejšia verejná správa: ESF podporí členské štáty v ich úsilí zlepšiť kvalitu verejnej správy a riadenia. Bude ich podporovať pri vykonávaní štrukturálnych reforiem a vybavovať ich potrebnými administratívnymi a inštitucionálnymi kapacitami.