Navigation path

Europees Sociaal Fonds 2014-2020

Het ESF is een van de vijf Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Vanaf 2014 werken zij samen in een gemeenschappelijk kader en streven zij complementaire beleidsdoelstellingen na. Zij zijn de belangrijkste investeringsbron op EU-niveau om lidstaten te helpen om de groei te herstellen en te doen stijgen en om voor een herstel te zorgen waarbij veel banen worden gecreëerd terwijl een duurzame ontwikkeling wordt gegarandeerd, in lijn met de doelstellingen van Europa 2020.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor het ESF?

Vanaf 2014 wordt de rol van het ESF versterkt:

  • Er zal een essentiële hoeveelheid investeringen in menselijk kapitaal worden verzekerd door middel van een gegarandeerd minimumaandeel van het ESF in de cohesiefondsen van iedere lidstaat. Dit betekent dat er, naast de 3 miljard EUR in het kader van een speciale toewijzing aan het Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren, de komende zeven jaren meer dan 80 miljard EUR in de burgers van Europa geïnvesteerd zal worden (zie toewijzingen per land);
  • Het toewijzen van ten minste 20% van het Fonds aan sociale insluiting, betekent dat mensen met problemen en mensen uit kansarme groepen meer ondersteuning krijgen, zodat zij dezelfde kansen krijgen als anderen om deel uit te maken van de samenleving;
  • Het bevorderen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en gelijke kansen zonder discriminatie voor iedereen, zijn thema’s die deel uitmaken van alle programma’s en ook worden ondersteund via speciale initiatieven;
  • Er wordt een grotere nadruk gelegd op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Het Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren helpt jongeren die geen werk hebben, geen onderwijs of opleiding volgen, en die woonachtig zijn in regio’s met jeugdwerkloosheidspercentages boven 25%. Er wordt ten minste 6,4 miljard EUR uitgetrokken om lidstaten te helpen hun plannen tot uitvoering van een jongerengarantie in praktijk te brengen;
  • Het concentreren van fondsgelden om resultaten te bereiken: het ESF zal zich met zijn interventies richten op een beperkt aantal prioriteiten om ervoor te zorgen dat de essentiële hoeveelheden fondsgelden voldoende zijn om daadwerkelijk effect te hebben bij de aanpak van de belangrijkste uitdagingen van de lidstaten.
  • Meer steun voor sociale vernieuwing, dat wil zeggen het toetsen en vermeerderen van innovatieve oplossingen om adequaat te kunnen reageren op sociale, werkgelegenheids- en onderwijsbehoeften.
  • Het ESF zal door de hele programmacyclus heen worden uitgevoerd op basis van een nauwe samenwerking tussen overheden, sociale partners en instanties die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen op zowel nationaal, regionaal, als lokaal niveau;
  • Het Europees Sociaal Fonds zal een voortrekkersrol spelen op het gebied van innovatief management om de uitvoering van projecten zoveel mogelijk te vereenvoudigen. De Commissie helpt de lidstaten om de uitvoering van het ESF te vereenvoudigen, zodat men zich meer op de resultaten kan richten en het ESF gemakkelijker en betrouwbaarder kan maken voor de begunstigden.

Wat zijn de doelstellingen van het ESF in de periode 2014-2020?

Mensen aan een baan helpen: het ESF ondersteunt organisaties in de EU om projecten op poten te zetten die gericht zijn op het opleiden van mensen en het helpen van mensen bij het vinden van een baan. Er is ook ondersteuning voor initiatieven die ondernemers helpen met de financiering voor het opstarten van een bedrijf, en voor bedrijven die te maken krijgen met reorganisaties of een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Jongeren helpen bij het betreden van de arbeidsmarkt is in alle landen van de EU een topprioriteit voor het ESF.
Sociale insluiting: werk is de meest doeltreffende manier om mensen onafhankelijkheid, financiële zekerheid en het gevoel ergens bij te horen, te geven. Het ESF zal financiering beschikbaar blijven stellen voor vele duizenden projecten die mensen met problemen en mensen uit kansarme groepen helpen om vaardigheden en banen te verwerven, zodat zij dezelfde kansen krijgen als anderen.
Beter onderwijs: het ESF financiert in de EU initiatieven om onderwijs en opleidingen te verbeteren en om te garanderen dat jongeren hun opleiding afmaken en over de nodige vaardigheden beschikken, zodat ze meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het verminderen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters vormt een prioriteit op dit gebied, samen met het verbeteren van de kansen op beroepsonderwijs en tertiair onderwijs.
Sterker openbaar bestuur: het ESF steunt de inspanningen van de lidstaten om de kwaliteit van het openbaar bestuur te verbeteren en steunt derhalve hun structurele hervormingen door ze de noodzakelijke administratieve en institutionele capaciteiten te verschaffen.