Navigation path

ESF 2014.–2020. gadā

ESF ir viens no pieciem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF). Sākot ar 2014. gadu, tie darbosies vienotā sistēmā un īstenos savstarpēji papildinošus politikas mērķus. Tie ir galvenie ES mēroga ieguldījumu avoti, lai palīdzētu dalībvalstīm atjaunot un veicināt izaugsmi, kā arī nodrošināt augstu nodarbinātības līmeni ekonomikas atveseļošanās procesā, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem.

Kādas ir galvenās pārmaiņas, kas skar ESF?

Sākot ar 2014. gadu, tiek palielināta ESF nozīme:

  • tiks nodrošināts ievērojams ieguldījumu apjoms cilvēkkapitālā, katras dalībvalsts kohēzijas politikas finansējumā nosakot minimālo garantēto ESF daļu; tas nozīmē, ka kopā ar EUR 3 miljardu īpašo piešķīrumu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai nākamo 7 gadu laikā Eiropas iedzīvotājos tiks ieguldīti EUR 80 miljardi (skatiet arī piešķīrumus pēc valsts);
  • tā kā vismaz 20 % fonda līdzekļu ir paredzēti sociālās iekļaušanas pasākumiem, lielāks atbalsts tiek piešķirts grūtībās nonākušiem un nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem, lai viņiem būtu tādas pašas iespējas integrēties sabiedrībā kā citiem;
  • visās rīcībās tiks iekļauta sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšana un iespēju vienlīdzība visiem bez diskriminācijas; šīs jomas tiks arī atbalstītas īpašās iniciatīvās;
  • lielāka uzmanība ir pievērsta cīņai pret jauniešu bezdarbu. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva sniegs atbalstu jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā un dzīvo reģionos, kur jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 25 %. Lai dalībvalstis varētu praktiski īstenot garantijas jauniešiem plānus, to atbalstam tiks piešķirti vismaz EUR 6,4 miljardi;
  • Finansējuma koncentrēšana labāku rezultātu sasniegšanai — ESF pievērsīs uzmanību ierobežotam prioritāšu skaitam, lai nodrošinātu pietiekami lielu finansējuma kritisko masu, lai reāli palīdzētu risināt dalībvalstu lielākās problēmas;
  • tiks sniegts lielāks atbalsts sociālajām inovācijām, t. i., inovatīvu risinājumu izmēģināšanai un plašākai izmantošanai, lai nodrošinātu sociālās, nodarbinātības un izglītības vajadzības;
  • visā programmas ciklā ESF darbība tiks īstenota ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm, sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem valsts, reģionālā un vietējā mērogā;
  • lai vienkāršotu projektu īstenošanu, Eiropas Sociālais fonds piemēros novatoriskus pārvaldības noteikumus. Komisija palīdzēs dalībvalstīm vienkāršot ESF pasākumu īstenošanu, lielāku uzmanību pievēršot rezultātiem un padarot ESF pieejamāku un drošāku atbalsta saņēmējiem.

Kādi ir ESF mērķi laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam?

Darba iespējas iedzīvotājiem: ESF atbalstīs organizācijas no visas ES, lai īstenotu projektus, kuru mērķis ir apmācīt iedzīvotājus un palīdzēt viņiem atrast darbu. Tiks finansētas arī iniciatīvas, kas uzņēmējiem palīdz iegūt finansējumu uzņēmējdarbības sākšanai un sniedz atbalstu uzņēmumiem, kuros jāveic pārstrukturēšana vai kuriem trūkst kvalificētu darbinieku. Palīdzība jauniešiem iekļauties darba tirgū būs ESF galvenā prioritāte visas ES valstīs.
Sociālā iekļaušana: nodarbinātība ir visefektīvākais veids, kā iedzīvotājiem iegūt neatkarību, finansiālu drošību un piederības sajūtu. ESF turpinās finansēt daudzus tūkstošus projektu, kas palīdz grūtībās nonākušiem un nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem apgūt prasmes, atrast darbu un piekļūt tādām pašām iespējām, kādas pieejamas citiem.
Labāka izglītība: visā Eiropas Savienībā ESF finansē iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un nodrošināt, lai jaunieši pabeigtu mācības un apgūtu prasmes, kas tos padara konkurētspējīgākus darba tirgū. Šajā jomā prioritāra ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumu novēršana, kā arī profesionālās un terciārās izglītības iespēju uzlabošana.
Kvalitatīvāka valsts pārvalde: ESF atbalstīs dalībvalstu centienus uzlabot valsts pārvaldes iestāžu darba un pārvaldības kvalitāti un sniegs atbalstu to strukturālajām reformām, nodrošinot vajadzīgo administratīvo un institucionālo kapacitāti.