Navigation path

ESF 2014–2020 m.

ESF yra vienas iš penkių Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESIF). Nuo 2014 m. jie veiks pagal vieną bendrą sistemą ir sieks papildomų politikos tikslų. Šie fondai – pagrindinis investicijų visoje ES šaltinis, padedantis valstybėms narėms atkurti ir skatinti augimą, užtikrinti gausų darbo vietų kūrimą, tuo pačiu užtikrinant tvarią plėtrą ir įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Kokie pagrindiniai ESF pokyčiai?

Nuo 2014-ųjų sustiprintas ESF vaidmuo:

  • Pakankamas investicijas į žmogiškąjį kapitalą užtikrins valstybėms narėms nustatytas reikalavimas, kad iš visų įgyvendinant sanglaudos politiką gautų lėšų tam tikra minimali dalis būtų ESF lėšos. Dar 3 mlrd. EUR bus skirta Jaunimo užimtumo iniciatyvai, o tai reiškia, kad per 7 artimiausius metus į europiečius bus investuota virš 80 mlrd. EUR (žr. lėšų paskirstymą pagal šalis);
  • Ne mažiau kaip 20 % fondo lėšų skirta socialinei įtraukčiai, todėl palankių sąlygų neturintys asmenys gaus didesnę paramą, užtikrinant jiems lygias galimybes integruotis į visuomenę;
  • Moterų ir vyrų lygybės bei lygių galimybių nediskriminuojant skatinimas bus įtrauktas į visus veiksmus ir remiamas pagal specialias iniciatyvas;
  • Daugiau dėmesio skiriama kovai su jaunimo nedarbu. Jaunimo užimtumo iniciatyva padės nedirbantiems, nesimokantiems ir profesiniame mokyme nedalyvaujantiems jaunuoliams regionuose, kuriuose jaunimo nedarbas viršija 25 %. Bent 6,4 mlrd. EUR bus skirta padėti valstybėms narėms įvykdyti savo Jaunimo garantijos įgyvendinimo planus;
  • Finansavimo sutelkimas į rezultatų siekimą: ESF intervencijos bus koncentruotos į ribotą prioritetų skaičių. Tokiu būdu siekdama užtikrinti pakankamą finansavimą, kad būtų pasiektas realus pokytis sprendžiant pagrindines valstybių narių problemas;
  • Didesnė parama bus teikiama socialinėms naujovėms, t. y. socialinius, užimtumo ir švietimo poreikius tenkinančių naujoviškų sprendimų bandymams ir plėtojimui;
  • ESF tikslai bus įgyvendinami visuose programos etapuose glaudžiai bendradarbiaujant su valdžios institucijomis, socialiniais partneriais ir pilietinei visuomenei atstovaujančiomis organizacijomis nacionaliniame, regioniniame ir vietos lygmenyse;
  • ESF bus naujoviško valdymo taisyklių, kuriomis siekiama supaprastinti projektų įgyvendinimą, priešakyje. Europos Komisija padeda valstybėms narėms supaprastinti ESF lėšų panaudojimą, kad daugiau dėmesio būtų skiriama rezultatams, o paramos gavėjai galėtų lengviau ir saugiau naudotis teikiama parama.

Kokie ESF tikslai 2014–2020 metais?

Didesnis užimtumas: ESF rems organizacijas visoje ES, įgyvendinančias projektus, kuriais siekiama mokyti žmones ir padėti jiems rasti darbą. Taip pat bus finansuojamos iniciatyvos, kurios teikia paramą pradedantiesiems verslininkams ir bendrovėms, išgyvenančioms struktūrų pertvarką arba susiduriančioms su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu. Pagalba jaunimui patekti į darbo rinką taps pagrindiniu ES prioritetu visose ES valstybėse.
Socialinė įtrauktis: užimtumas – veiksmingiausia priemonė, suteikianti žmonėms savarankiškumą, finansinį saugumą ir bendrumo jausmą. ESF ir toliau finansuos tūkstančius projektų, kurie padeda palankių sąlygų neturintiems asmenims įgyti įgūdžių ir turėti tokias pačias galimybes kaip ir kiti.
Geresnis švietimas: visoje ES ESF finansuoja iniciatyvas, kuriomis gerinamas švietimas ir mokymas bei užtikrinama, kad jaunimas gautų išsilavinimą ir įgytų įgūdžių, didinančių jų konkurencingumą darbo rinkoje. Pagrindinis prioritetas – mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių bei gerinti profesinio ir aukštojo mokslo galimybes.
Stipresnis viešasis administravimas: ESF rems valstybių narių pastangas gerinti viešojo administravimo ir valdymo kokybę bei jų struktūrines reformas, suteikdamas jiems reikalingų administracinių ir institucinių išteklių.