Navigation path

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2014-20

Το ΕΚΤ είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF). Από το 2014, τα ταμεία αυτά λειτουργούν σε ένα κοινό πλαίσιο και επιδιώκουν αλληλοσυμπληρούμενους στόχους πολιτικής. Αποτελούν την κύρια πηγή επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ, βοηθώντας τα Κράτη Μέλη να αποκαθιστούν και να αυξάνουν την ανάπτυξη, καθώς και να διασφαλίζουν μια ανάκαμψη πλούσια σε θέσεις εργασίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές για το ΕΚΤ;

Ο ρόλος του ΕΚΤ ενισχύεται από το 2014:

  • Θα διασφαλιστεί κρίσιμη μάζα επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, μέσω ενός ελάχιστου εγγυημένου μεριδίου του ΕΚΤ στη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής σε κάθε κράτος μέλος. Μαζί με το ειδικό κονδύλιο ύψους 3 δις € για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, αυτό σημαίνει ότι τα επενδυθούν πάνω από 80 δις € για τους ανθρώπους της Ευρώπης κατά την προσεχή επταετία (βλ. κονδύλια ανά χώρα).
  • Η κατανομή τουλάχιστον του 20% των πόρων του Ταμείου στην κοινωνική ένταξη σημαίνει ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και όσοι ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες θα λάβουν περισσότερη στήριξη, ώστε να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ένταξης στην κοινωνία.
  • Η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και οι ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς καμία διάκριση, θα ενσωματωθούν σε όλες τις δράσεις αλλά και θα στηριχθούν από ειδικές πρωτοβουλίες.
  • Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων θα βοηθήσει τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, σε περιφέρειες με ποσοστά ανεργίας των νέων που υπερβαίνουν το 25%. Τουλάχιστον 6,4 δις € θα διατεθούν για τη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των σχεδίων υλοποίησης της Εγγύησης για τη Νεολαία. 
  • Συγκέντρωση χρηματοδότησης για την επίτευξη αποτελεσμάτων: το ΕΚΤ θα εστιάσει τις παρεμβάσεις του σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων, προκειμένου να διασφαλίσει μια επαρκώς υψηλή κρίσιμη μάζα χρηματοδότησης που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων των κρατών μελών.
  • Θα παρασχεθεί μεγαλύτερη υποστήριξη για την κοινωνική καινοτομία, δηλαδή τη δοκιμή και προσαρμογή καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και αναγκών απασχόλησης και εκπαίδευσης.
  • Το ΕΚΤ θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών, κοινωνικών εταίρων και φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και σε όλη τη διάρκεια του κύκλου του προγράμματος.
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή για τη θέσπιση καινοτόμων διαχειριστικών κανόνων για την απλοποίηση της υλοποίησης έργων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδράμει τα κράτη μέλη στην απλοποίηση της υλοποίησης του ΕΚΤ, ώστε να εστιάζει περισσότερο στα αποτελέσματα και να είναι πιο εύκολη και ασφαλής για τους δικαιούχους. 

Ποιοι είναι οι στόχοι του ΕΚΤ για την περίοδο 2014-2020;

Ένταξη στην απασχόληση: το ΕΚΤ θα στηρίξει οργανισμούς σε όλη την ΕΕ, για την υλοποίηση έργων με στόχο την κατάρτιση και την εύρεση απασχόλησης. Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν πρωτοβουλίες που στηρίζουν επιχειρηματίες με αρχικό κεφάλαιο, και εταιρίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν την αναδιάρθρωση ή την έλλειψη καταρτισμένων εργαζόμενων. Η συμβολή στην είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα για το ΕΚΤ σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Κοινωνική ένταξη: η απασχόληση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να δώσεις στους ανθρώπους ανεξαρτησία, οικονομική ασφάλεια και την αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα σύνολο. Το ΕΚΤ θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί πολλές χιλιάδες έργα που βοηθούν όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες, να αποκτήσουν δεξιότητες, να βρουν εργασία και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους τους άλλους.
Καλύτερη εκπαίδευση: Σε ολόκληρη την ΕΕ το ΕΚΤ χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι νέοι θα ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους και θα αποκτούν τις δεξιότητες που τους καθιστούν πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Η μείωση του ποσοστού ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση είναι προτεραιότητα, όπως είναι και η βελτίωση των ευκαιριών επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ισχυρότερη δημόσια διοίκηση: Το ΕΚΤ θα συνδράμει τις προσπάθειες των κρατών μελών για τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης, και συνεπώς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τους, παρέχοντας τις απαιτούμενες διοικητικές και θεσμικές ικανότητες.