Navigation path

Den ESF 2014-2020

ESF er den ene af EU's fem struktur- og investeringsfonde (ESIF). Fra 2014 arbejder fondene under en fælles ramme om at opfylde fælles politiske målsætninger. Det er EU's primære finansieringskilder, og fondene bistår medlemslandene i at skabe fornyet og øget vækst, jobskabelse og bæredygtig udvikling i overensstemmelse med Europa 2020-målsætningerne.

De primære ændringer for ESF

Fra 2014 er ESF’s rolle blevet styrket:

  • Væsentlige investeringer i menneskelig kapital sikres ved at fastlægge en garanteret minimumsandel af ESF's midler, der allokeres til finansiering af initiativer under samhørighedspolitikken i hvert EU-land. Sammen med en særlig tildeling af 3 milliarder EUR til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet betyder det, at over 80 milliarder EUR investeres i mennesker i EU i løbet af de kommende 7 år (se tildelingerne pr. land).
  • Tildeling af mindst 20 % af fondens midler til social inklusion medfører, at personer i vanskelige vilkår og fra dårligt stillede grupper i højere grad støttes i at opnå de samme muligheder som andre og dermed integreres bedre i samfundene.
  • Et mål om større ligestilling mellem mænd og kvinder og lige muligheder for alle uden nogen form for diskrimination integreres i alle aktioner og støttes gennem specifikke initiativer.
  • Der lægges større vægt på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet skal støtte unge, der står uden job og ikke er i uddannelse i regioner med en ungdomsarbejdsløshedsprocent på over 25 %. Mindst 6,4 milliarder EUR afsættes til at støtte EU-landenes tiltag til at omsætte ungdomsgarantien til virkelighed.
  • Mere fokuseret finansiering skal skabe bedre resultater. ESF koncentrerer indsatsen på nogle få prioritetsområder for at sikre kritisk masse og opnå en reel effekt i den del af finansieringen, der skal bidrage til at løse EU-landenes vigtigste udfordringer.
  • Der ydes større støtte til social innovation, dvs. test og udbredelse af innovative løsninger til afhjælpning af sociale, beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige behov.
  • ESF's aktiviteter gennemføres i tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets organisationer på nationalt, regionalt og lokalt plan gennem hele programperioden.
  • Den Europæiske Socialfond lægger vægt på at fremme innovative forvaltningsregler, der kan forenkle gennemførelsen af projekterne. Europa-Kommissionen hjælper EU-landene med at forenkle gennemførelsen af ESF's aktiviteter for at sætte større fokus på resultaterne og gøre ESF enklere og mere sikker for støttemodtagerne.

ESF's målsætninger for perioden 2014-2020

Øget beskæftigelse: ESF støtter organisationer i hele EU, der gennem projekter tilbyder borgerne uddannelse og beskæftigelsesmuligheder. Initiativer, der yder startstøtte til iværksættere og støtte til virksomheder, der skal gennemføre omstruktureringerne eller mangler kvalificeret arbejdskraft, kan også modtage støtte. En topprioritet for ESF i alle EU-lande bliver at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden.
Social inklusion: beskæftigelse er den bedste måde at sikre mennesker uafhængighed, økonomisk sikkerhed og en følelse af tilhørsforhold. ESF vil fortsat finansiere tusindvis af projekter, der hjælper personer med særlige vanskeligheder eller fra dårligt stillede grupper til at opnå de nødvendige færdigheder, komme i beskæftigelse og sikre sig de samme muligheder som andre.
Bedre uddannelse: ESF finansierer projekter i EU-landene, der skal højne uddannelsesniveauet og sikre, at de unge færdiggør deres uddannelse og opnår kvalifikationer, der giver dem gode beskæftigelsesmuligheder. En af de vigtigste prioriteter på området er at fastholde de unge i skolesystemet samt at skabe forbedringer inden for erhvervsuddannelse og efter- og videreuddannelse.
Bedre offentlig forvaltning: ESF støtter EU-landenes indsats for at forbedre kvaliteten i den offentlige forvaltning og gennemføre strukturreformer ved at støtte opbygningen af den nødvendige administrative og institutionelle kapacitet.