Navigation path

ESF v období 2014–2020

ESF je jedním z pěti evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Od roku 2014 tyto fondy působí pod společným rámcem a usilují o doplňkové politické cíle. Jsou hlavním zdrojem investic na úrovni EU a mají členským státům pomáhat obnovit a zvýšit růst a zajistit intenzivní růst pracovních míst a zároveň udržitelný rozvoj v souladu s cíli strategie Evropa 2020.

V čem spočívají hlavní změny, které se týkají ESF?

Od roku 2014 dochází k posílení úlohy ESF:

  • Kritický objem investic do lidského kapitálu bude v každém členském státě EU zajištěn prostřednictvím minimálního garantovaného podílu ESF v rámci financování z politiky soudržnosti. Společně se 3 miliardami EUR ze speciální rozpočtové položky pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí to znamená, že v průběhu následujících sedmi let bude v Evropě investováno do lidí více než 80 miliard EUR (viz přidělené prostředky v jednotlivých zemích).
  • Přidělení nejméně 20 % fondu na sociální začleňování znamená, že se lidem v obtížné situaci a lidem ze znevýhodněných skupin dostane větší podpory, aby měli stejné příležitosti jako ostatní pro integraci do společnosti.
  • Podpora rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí pro všechny bez jakékoli diskriminace bude začleněna do všech opatření a podporována prostřednictvím konkrétních iniciativ.
  • Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měla podporovat mladé lidi, kteří jsou nezaměstnaní, nestudují ani neprochází odbornou přípravou, v těch regionech, kde míra nezaměstnanosti mládeže překračuje 25 %. Nejméně 6,4 miliard EUR půjde na podporu členských států v jejich úsilí zavádět „záruky pro mladé lidi“.
  • Soustředění financování: ESF zaměří své intervence na omezený počet priorit, aby byl k dispozici dostatečně vysoký kritický objem finančních prostředků pro zajištění skutečného účinku při řešení nejpalčivějších problémů v členských státech.
  • Větší podpora bude poskytována sociálním inovacím, tj. zkoušení a rozšiřování inovativních řešení zaměřených na sociální potřeby, zaměstnanost a vzdělávání.
  • ESF bude v průběhu celého programového cyklu využíván v úzké spolupráci státních orgánů, sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.
  • Evropský sociální fond bude přednostně využívat inovativní pravidla řízení s cílem zjednodušit provádění projektů. Evropská komise pomáhá členským státům EU zjednodušit využívání ESF, aby bylo možné se více zaměřovat na výsledky a aby byl přístup k ESF pro příjemce snadnější a bezpečnější.

Jaké cíle bude mít ESF v období 2014–2020?

Zvyšování zaměstnanosti: ESF bude podporovat organizace v celé EU, které realizují projekty zaměřené na odbornou přípravu a na pomoc při hledání práce. Financovány budou také iniciativy na podporu podnikatelů – pro začínající podniky nebo pro firmy, které se musí vyrovnávat s restrukturalizací nebo s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Pomoc mladým lidem se vstupem na trh práce bude pro ESF hlavní prioritou ve všech zemích EU.
Sociální začleňování: zaměstnání je neúčinnějším způsobem, jak lidem poskytnout nezávislost, finanční zabezpečení a pocit sounáležitosti. ESF bude i nadále financovat tisíce projektů, které pomáhají lidem v obtížné situaci a lidem ze znevýhodněných skupin získat dovednosti a práci a mít stejné příležitosti jako ostatní.
Lepší vzdělání: V celé EU financuje ESF iniciativy zaměřené na zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy a na zajištění toho, aby mladí lidé dokončili své vzdělání a získali dovednosti, díky kterým budou lépe konkurenceschopní na trhu práce. Zde je prioritou snížení počtu osob s předčasně ukončenou školní docházkou a také více příležitostí k odbornému a terciárnímu vzdělávání.
Efektivnější veřejná správa: ESF bude podporovat členské státy EU v jejich úsilí zkvalitnit veřejnou správu a řízení, a poskytne nezbytné správní a institucionální kapacity k podpoře strukturálních reforem.