Navigation path

ЕСФ за периода 2014—2020 г.

ЕСФ е един от петте европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). От 2014 г. те функционират в обща рамка и са насочени към постигане на допълващи се цели на политиката. Те са основният източник на инвестиции на равнище ЕС, подпомагащи държавите членки да възобновят и повишат растежа и да гарантират възстановяване на работните места, съпроводено с ръст на заетостта, като същевременно осигурят устойчиво развитие в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“.

Какви са основните промени за ЕСФ?

От 2014 г. ролята на ЕСФ се засилва:

  • Ще бъде осигурена критична маса от инвестиции в човешки капитал чрез минимален гарантиран дял на ЕСФ в рамките на финансирането на кохезионната политика във всяка държава членка. Заедно с 3-те милиарда евро, заделени специално за Инициативата за младежка заетост това означава, че над 80 милиарда евро ще бъдат инвестирани в хората на Европа през следващите 7 години (вж. разпределението на средства по страни).
  • Отделянето на най-малко 20 % от фонда за социално приобщаване  означава, че хората в затруднено положение и онези от групи в неравностойно положение ще получат повече подкрепа, за да имат равни възможности като всички останали за интегриране в обществото.
  • Насърчаването на равенството между жени и мъже, и равните възможности за всички без никаква дискриминация ще се интегрират във всички действия и ще се подкрепят чрез специфични инициативи.
  • По-голямо внимание се обръща на борбата с младежката безработица. Инициативата за младежка заетост ще помогне на млади хора, които не работят, не учат и не се обучават в региони с равнище на младежката безработица над 25 %. Поне 6,4 милиарда евро ще подпомогнат усилията на държавите членки за прилагане на техните приложни планове за „Гаранции за младежта“.
  • Концентриране на финансиране за постигане на резултати: ЕСФ ще фокусира своите интервенции върху ограничен брой приоритети, за да се осигури достатъчно висока критична маса от финансиране за постигане на реално въздействие при преодоляването на основните предизвикателства в държавите членки.
  • Ще се осигури по-голяма подкрепа за социалната иновация, тоест за изпитване и разширяване на мащаба на иновативни решения, които да отговорят на социалните нужди, нуждите, свързани с трудовата заетост и образованието.
  • ЕСФ ще се реализира в тясно сътрудничество между обществените органи, социалните партньори и субектите, които представляват гражданското общество на национално, регионално и местно равнище през целия програмен цикъл.
  • Европейският социален фонд ще бъде в челните редици на иновативните правила за управление с оглед опростяване на реализирането на проекти. Комисията помага на държавите членки да опростят прилагането на ЕСФ, за да се насочи повече внимание върху резултатите и ЕСФ да стане по-леснодостъпен и по-сигурен за бенефициерите.

Кои са целите на ЕСФ за периода 2014—2020 г.?

Осигуряване на работни места за хората: ЕСФ ще подпомогне организации в целия ЕС за реализирането на проекти, насочени към обучение на хора и подпомагането им при намиране на работа. Ще се финансират също така инициативи в подкрепа на предприемачи със стартово финансиране и дружества, които трябва да се справят с преструктуриране или липса на квалифицирани работници. Оказването на помощ на млади хора за навлизане на пазара на труда ще бъде основен приоритет за ЕСФ във всички държави от ЕС.
Социално приобщаване: заетостта е най-ефективният начин за осигуряване на независимост, финансова сигурност и чувство на принадлежност на хората. ЕСФ ще продължи да финансира хиляди проекти, които помагат на хора в затруднено положение и на тези от групи в неравностойно положение, за да придобият умения, да получат работа и да имат равни възможности с останалите.
По-добро образование: ЕСФ финансира инициативи в целия ЕС за подобряване на образованието и обучението и за гарантиране, че младите хора завършват своето образование и получават уменията, които ги правят конкурентни на пазара на труда. Тук приоритет е намаляването на броя на лицата, които отпадат от системата на училищното образование на по-ранен етап, заедно с подобряването на възможностите за професионално и висше образование.
По-силна публична администрация: ЕСФ ще подкрепи усилията на държавите членки за повишаване на качеството на публичната администрация и управление и ще подкрепи техните структурни реформи чрез осигуряване на необходимите административни и институционални възможности.