Navigation path

Geresnės viešosios paslaugos

Teisinės ir administracinės naštos sumažinimas ir aukštų skaidrumo, sąžiningumo bei atsakingumo standartų skatinimas viešojo administravimo sektoriuje padeda didinti produktyvumą ir stiprinti konkurencingumą.

Mažiau išsivysčiusiose šalyse narėse ir regionuose viešosioms paslaugoms, skirtoms kurti ir įgyvendinti užimtumo strategijas, gali trūkti išteklių tai padaryti tinkamai ir taupiai. Dėl šios priežasties ESF projektai padeda sustiprinti viešojo administravimo veiksmingumą teikiant viešąsias paslaugas visuose sektoriuose. Pagalba teikiama taikant du prioritetus:

  • Efektyvesnės institucijos: įvairiausių piliečiams, dirbantiesiems ir darbo ieškantiems asmenims jų miestuose, miesteliuose ir regionuose teikiamų paslaugų kokybės gerinimas.
  • Partnerystė siekiant progreso: pagalba valdžios institucijoms ir dalyviams, tokiems kaip NVO, dirbti kartu ir sėkmingai kurti bei įgyvendinti programas.

ESF projektai siūlo patobulinimus visoje eilėje sričių: pavyzdžiui, valstybės tarnautojų darbo kokybės, kuriems gali prireikti geresnio mokymo tiek dirbant „užnugaryje“, tiek su klientais, srityje; įsisavinant informacines technologijas, kai plačiau naudojant IT galima paskatinti darbo veiksmingumą ir dalijimąsi informacija; ir būdas, kaip organizacijos vertina savo darbą, kuriam gali būti naudingas labiau į „partnerystę orientuotas požiūris. El. vyriausybės iniciatyvų diegimas yra svarbi šių patobulinimų priemonė, nes informacija tampa lengviau pasiekiama piliečiams ir pagreitinamas jų klausimų sprendimas vietinėse ir nacionalinėse valdžios institucijose. Tai tik keli pavyzdžiai.

Istockphoto/15061436

ESF parama geresnėms viešosioms paslaugoms apima darbo rinkos institucijų, tokių kaip įdarbinimo biurai ir tarnybos, o taip pat sveikatos sektoriaus ir kt. institucijos, modernizavimą. Taip pat remiamas geresnis valstybės tarnautojų ir viešojo sektoriaus darbuotojų švietimas ir mokymai. ESF padeda pagerinti programos kūrimo ir diegimo programą užtikrindamas, kad būtų išklausyti visi požiūriai. O dirbančiųjų organizacijos ir NVO, veikiančios įdarbinimo, sveikatos sektoriuje, švietimo, socialinės įtraukties ir lygių galimybių srityse, yra skatinamos dalyvauti bei pagerinti savo gebėjimus.