Navigation path

Ag obair i gcomhpháirtíocht

Is léir ó chiall cheannaithe gur ceisteanna casta iad saincheisteanna na fostaíochta, an chuimsithe shóisialta agus na foghlama agus gur saincheisteanna iad atá ró-chasta ionas go mbeadh institiúid amháin ábalta réiteach a fháil orthu. Dá bhrí sin, tá cur chuige il-leibhéil agus cuimsitheach a bheadh bunaithe ar chomhpháirtíochtaí riachtanach.

ComhpháirtíochtBíonn go leor gníomhaithe páirteach in ullmhú agus i gcur i bhfeidhm thionscadail agus chláir Chiste Sóisialta na hEorpa – ní hiad na hinstitiúidí san AE ná na hinstitiúidí náisiúnta amháin a bhíonn páirteach mar go mbíonn na húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, na heagraíochtaí neamhrialtasacha, na gníomhaireachtaí áitiúla, agus na comhpháirtithe sóisialta páirteach iontu chomh maith. Áirítear eagraíochtaí oibrithe agus grúpaí ionadaíochta gnó leis an ngrúpa deiridh seo.

Is léir ó chiall cheannaithe gur fearr an réiteach a fhaightear ar na fadhbanna casta a eascraíonn as ceapadh agus cur i bhfeidhm ghníomhaíochtaí Chiste Sóisialta na hEorpa nuair a oibríonn na gníomhaithe seo go léir i gcomhpháirtíocht le chéile. D’fhéadfaí grúpaí nach bhfuil ceangal eatarthu a thabhairt le chéile i gcomhpháirtíochtaí agus d’fhéadfadh siad oibriú as lámh a chéile agus lámh chúnta a thabhairt dá chéile, físeanna roinnte a chruthú, agus cuidiú lena chéile chun cláir agus tionscadail níos rathúla a chur i gcrích.

Bíonn níos mó ná cruinnithe agus comhairliúchán i gceist leis na comhpháirtíochtaí seo – is í an aidhm atá acu bealaí teagmhála agus idirphlé a chruthú idir go leor eagraíochtaí díchosúla ar an talamh, agus cead cainte a bheith acu i gceapadh agus i gcur i bhfeidhm chláir Chiste Sóisialta na hEorpa. Níl rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta i mbeartais phoiblí a cheapadh agus a sholáthar teoranta do Chiste Sóisialta na hEorpa; is gné lárnach de Straitéis an AE ar Fhás agus ar Phoist í.

Tacaíocht Chiste Sóisialta na hEorpa do chomhpháirtíochtaí

Cuireann Ciste Sóisialta na hEorpa comhpháirtíochtaí chun cinn trí ghníomhaíochtaí mar seo a leanas a mhaoiniú:

  • Gníomhaíochtaí a chuireann líonrú i measc geallsealbhóirí, lena n-áirítear comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, san AE, go náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil chun cinn ó thaobh na cuimsitheachta san fhostaíocht agus sa mhargadh saothair de;
  • Gníomhaíochtaí a spreagann cuimsiú na gcomhpháirtithe sóisialta agus na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha i dtionscadail Chiste Sóisialta na hEorpa, go speisialta nuair a bhaineann siad le cuimsiú sóisialta, le comhionannas inscne agus le comhdheiseanna.

Nuashonrú is déanaí: 10/08/2011 | Barr