Navigation path

В подкрепа на местните партньорства

Опитът показва, че много от проблемите, към чието решаване са насочени проектите на ЕСФ, имат сложен характер. В подобни случаи ЕСФ подкрепя партньорства между организации, включително на нивото на местни общности, които могат да осигурят критичната маса, необходима за намиране и прилагане на решения, например чрез създаване на по-добър достъп до здравни услуги.

Проектите и програмите на ЕСФ включват редица участници в подготовката и осъществяването им — не само европейски и национални институции, но и регионални и местни власти, НПО, агенции на местно равнище и социални партньори, включително профсъюзни организации и представители на бизнеса.

  • ЕСФ насърчава работата в мрежа на тези заинтересовани лица на европейско, национално, регионално и местно равнище в областта на заетостта и приобщаването към пазара на труда.
  • Освен това фондът поощрява включването на социални партньори и НПО в проекти на ЕСФ, особено когато засягат области като социалното приобщаване, равнопоставеността между половете и равните възможности.

Подкрепата за местното развитие, ръководено от общността (CLLD), представлява подход „отдолу нагоре“, който приема, че местните хора и групи, особено онези в относително изолирани общности, могат да познават по-добре местните проблеми, които се нуждаят от решаване, както и да имат по-силно чувство за собственост и отдаденост на успеха на проектите. Съвместно с други фондове, като например Европейския фонд за регионално развитие, който финансира инфраструктура, ЕСФ може да подпомага елементите за заетост и социално приобщаване на стратегиите за развитие, ръководени от общността.

  • Подкрепата на ЕСФ може да е насочена към проблеми, като например подобряване на достъпа до обществени и здравни услуги, действия за понижаване на нивата на отпадане от местните училища и насърчаване на предприемачеството сред местните общности с цел задоволяване на местните потребности.
  • Проектите на ЕСФ могат също така да подпомогнат изграждане на капацитет на базирани в общността партньори да разработват и реализират местна стратегия за развитие, основана на определени нужди, както и да намират източници на финансиране. Тази подкрепа може да включва обучение за участниците, както и осигуряване на външна експертна помощ.