Navigation path

Rūpējas par karjeru

Tā kā globalizācijas apstākļos pārmaiņu process kļuvis par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, ES darbiniekiem jāprot labāk pielāgoties pārmaiņām un tās pieņemt, lai uzlabotu savu nodarbināmību. Uzņēmēji ar ESF atbalstu palīdz arī prognozēt, kādas prasmes būs pieprasītas nākotnē, un piedāvā darbiniekiem pilnveidošanās iespējas, kas vajadzīgas, lai pielāgotos jaunām tehnoloģijām un tirgiem.

Darbinieki un uzņēmumi sastopas ar jauniem izaicinājumiem un citādām darba metodēm. Lai šīs pārmaiņas izmantotu savā labā, darbiniekiem un uzņēmumiem jākļūst elastīgākiem un jāmācās sadzīvot ar pārmaiņām, tās paredzēt un pārvaldīt.

  • Lai palīdzētu ES darbaspēkam pieņemt pārmaiņas un kļūt elastīgam, ESF projektu ietvaros notiek dažādi pasākumi. Darbiniekiem piedāvā apmācību iespējas, lai sniegtu tiem prasmes, kas vajadzīgas nepārtrauktā attīstībā esošajam darba tirgum. Bezdarba draudu gadījumā apmācība palīdz pārvirzīt bezdarba riskam pakļautos cilvēkus uz augošām rūpniecības nozarēm, kur pieprasītas attiecīgās prasmes.
Istockphoto/16749998
  • Tiek sekmēta arī aktīvāka karjeras vadība, jo īpaši palīdzot cilvēkiem paredzēt, kādas profesijas būs pieprasītas nākotnē, un atbilstoši veidot savu karjeru — bieži vien ar mūžizglītības programmu palīdzību. ESF atbalsta arī darbinieku mobilitātes shēmas, kurās cilvēki tiek mudināti pārcelties uz reģioniem, kur ir pieejamas darbavietas.
  • Atbildība par mācīšanos pielāgoties negulstas vienīgi uz pašu cilvēku pleciem. Valdības, reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes, arodbiedrības, nodarbinātības dienesti un dažāda lieluma uzņēmumi iesaistās aktīvas nodarbinātības pasākumu  īstenošanā. Tas nozīmē modernizēt iestādes, kas strādā nodarbinātības jomā, un pārorientēt to darbību no vienkāršas reaģēšanas uz uzņēmumu slēgšanu un darbavietu zaudēšanu uz plānošanu ilgākā termiņā un pārmaiņu prognozēšanu.

ESF turklāt sekmē arī ”aktīvas vecumdienas” vecāka gadagājuma darbinieku un darba meklētāju vidū. Šajos projektos viņi tiek aicināti uzlabot savas prasmes, kas var būt kļuvušas neatbilstošas mūsdienu prasībām — vajadzības gadījumā apgūt jaunas prasmes, izmantot jaunās tehnoloģijas un IT zināšanas un apspriest izmaiņas darba paņēmienos ar saviem darba devējiem. Tiek izmantotas īpaši pielāgotas pieejas, lai mudinātu vecāka gadagājuma cilvēkus palikt darbā ilgāk un turpināt sniegt savu vērtīgo ieguldījumu — tas ir būtisks faktors darbaspēka novecošanas izraisīto seku novēršanai. Tāpat pastāv arī īpašas iniciatīvas, kurās uzņēmumi tiek mudināti pieņemt darbā gados vecākus darba meklētājus.