Navigation path

Kansen voor jongeren

Jongeren die van school gaan en werk zoeken kunnen om velerlei redenen te maken krijgen met flinke obstakels. De financiële en economische crisis heeft in deze groep tot zeer hoge werkloosheid geleid. Het ESF heeft aanzienlijke bedragen gereserveerd om hen te helpen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Er zijn ongeveer 94 miljoen jonge Europeanen tussen de 15 en 29 jaar. Veel van hen zitten op school of in het vervolgonderwijs en op vervolgopleidingen, anderen hebben werk gevonden en bouwen een carrière op. Een aanzienlijk deel is echter werkloos en veel van hen hebben de hoop opgegeven een baan te vinden. Het ESF financiert duizenden projecten en programma’s in heel Europa waarmee jongeren de kennis en kansen krijgen die ze nodig hebben om deel te gaan nemen aan het arbeidsproces. Er is specifieke aandacht voor het helpen van degenen die op dit moment geen werk, geen scholing of geen stage hebben (de zogenoemde NEET's – not in employment, education or training).

  • Veel ESF-activiteiten bieden opleidingsmogelijkheden om jonge werkzoekenden de vaardigheden en kwalificaties te geven waar vraag naar is op de arbeidsmarkt, zoals de toenemende vraag naar groene vaardigheden. Aangezien laagopgeleide jongeren meer kans lopen op werkloosheid dan jongeren met een diploma richten ESF-projecten zich erop deze groep te voorzien van werkgerelateerde vaardigheden die kunnen leiden tot een vaste baan.
  • Jongeren kunnen zich onzeker voelen over het proces van werk zoeken. ESF-projecten steunen hen met individuele loopbaanbegeleiding, het schrijven van een cv en sollicitatievaardigheden. En vaak worden de jongeren begeleid in het sollicitatieproces en tijdens de eerste maanden op het werk.
Istockphoto/17137019
  • Stages, leerwerkprojecten en kortdurende praktijkervaring worden nadrukkelijk gesteund, en lopen vaak parallel met het volgen van cursussen. De ESF-programma’s werken met potentiële werkgevers en verlenen vaak financiële steun. Hierdoor krijgen tienduizenden jongeren de kans te gaan deelnemen aan het arbeidsproces en waardevolle werkgerelateerde vaardigheden en werkervaring op te doen. Dergelijke initiatieven verbeteren de arbeidskansen en resulteren vaak in een vaste aanstelling.
  • Mobiliteit is een ander speerpunt van de ESF-activiteiten. De projecten leren jongeren de nodige taalvaardigheden en bieden stages in het buitenland, zodat de jongeren binnen de EU kunnen verhuizen naar plaatsen waar er vraag is naar hun vaardigheden en kwalificaties.

 Het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) biedt jongeren extra ondersteuning. Dit initiatief stelt ten minste 6 miljard EUR beschikbaar aan de regio's en personen die het meest te kampen hebben met jeugdwerkloosheid en -inactiviteit. Het YEI richt zich op NEET's en op regio's met een jeugdwerkloosheid van meer dan 25 %. Het initiatief beoogt in regio's waar de problemen het grootst zijn voldoende ondersteuning per jongere te bieden om een significant verschil te maken.

Het YEI versterkt de door het ESF geboden ondersteuning voor de invoering van een jongerengarantie die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 25 jaar binnen een periode van vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten een serieus aanbod krijgen voor een baan, voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage. Parallel daaraan biedt het ESF belangrijke financiering voor de noodzakelijke structurele hervorming en investering op lange termijn in de toekomst van jongeren en de economie.