Navigation path

Създаване на възможности за младите хора

Младите хора, които са приключили своето образование и обучение и търсят работа, могат да се изправят пред значителни пречки поради редица причини. А финансовата и икономическа криза доведе до изключително високи нива на безработица в тази група. ЕСФ отделя значителни ресурси, за да им помогне да направят първите си стъпки на пазара на труда.

Младите европейци на възраст между 15 и 29 години са около 94 милиона. Много от тях още посещават училище или продължават образованието и обучението си, а други са си намерили работа и градят кариера. Значителна част обаче са безработни — сред тях има много, които са изгубили надежда за намиране на работа. ЕСФ финансира хиляди проекти и програми в цяла Европа, които помагат на младите хора да получат знанията и уменията, които са им нужни за започване на работа. Специално внимание се обръща на подпомагането на младите хора,  които в момента не работят, не се учат и не се обучават. Те често пъти са изправени пред конкретни пречки при намирането на работа. (на официален жаргон NEET).

  • Много дейности на ЕСФ предлагат възможности за обучение, което предоставя на младите хора, търсещи работа, уменията и квалификациите, които се търсят на пазара на труда, включително  умения, присъщи на „зелената“ икономика, които са все по-необходими. Тъй като вероятността нискоквалифицираните млади хора да са безработни е по-голяма в сравнение с тези с квалификация, проектите на ЕСФ, насочени към тази група, имат за цел да им се предоставят професионалните умения, които могат да доведат до устойчива заетост.
  • Младите хора може да изпитват несигурност за процеса на търсене на работа. Проектите на ЕСФ ги подпомагат чрез индивидуална професионална ориентация, умения за писане на автобиография и явяване на интервю; и често пъти ги съпътстват в процеса на кандидатстване за работа и през първите няколко месеца на работното място.
Istockphoto/17137019
  • Сериозна подкрепа се предоставя за професионалните стажове, фирмените стажове и краткосрочните трудови назначения, често пъти паралелно с курсове за обучение. Тъй като работят с потенциални работодатели и често предоставят финансова подкрепа, програмите на ЕСФ дават шанс на десетки хиляди млади хора да започнат работа, да получат ценни професионални умения и да натрупат трудов стаж. Подобни инициативи подобряват перспективите за работа и често пъти водят до осигуряване на постоянни работни места.
  • Мобилността е друг акцент от дейностите на ЕСФ. Проектите предоставят на младежите чуждоезикови умения и трудови назначения в чужбина, които могат да им помогнат да се придвижват в ЕС до места, където има търсене на техните умения и квалификации .

Инициативата за младежка заетост

Допълнителна подкрепа за младите хора идва от Инициативата за младежка заетост (ИМЗ). Тази инициатива предоставя най-малко 6 милиарда евро на регионите и лицата, които страдат в най-голяма степен от младежка безработица и бездействие. ИМЗ е концентрирана около онези, които в момента не работят, не учат и не се обучават и около региони с нива на младежка безработица над 25 %. Тя има за цел да гарантира, че в онези региони, където предизвикателствата са най-сериозни, степента на подкрепа за даден младеж е достатъчна, за да се постигне реален резултат.

ИМЗ ще разшири подкрепата, предоставяна от ЕСФ за реализирането на "Гаранция за младежта", която има за цел да гарантира, че всички млади хора на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка или стаж в срок от четири месеца от момента, в който напуснат училище или останат без работа. Паралелно с това ЕСФ осигурява важно финансиране за необходимата дългосрочна структурна реформа и инвестиции в бъдещето на младите хора и на икономиката.