Navigation path

An t-idirdhealú a throid

Bíonn idirdhealú le sárú ag roinnt grúpaí sa tsochaí nuair a bhíonn siad ag lorg oibre, chomh maith leis an idirdhealú a dhéantar orthu san ionad oibre Áirítear mná, oibrithe breacaosta, mionlaigh, agus inimircigh san AE ar na grúpaí seo. Cuireann idirdhealú den sórt cosc ar an AE lánúsáid a bhaint as na buanna atá ag a mhuintir ar fad agus as na hinniúlachtaí a d’fhéadfadh siad a thabhairt isteach sa mhargadh saothair.

An t-idirdhealú a throidMáithreacha a bhíonn ag súil le dul ar ais ag obair tar éis dóibh leanaí a bheith acu – ach ar a mbíonn dualgais i leith a leanaí nach bhfáiltíonn fostóirí rompu; daoine breacaosta ag a bhfuil ardscileanna ach nach bhfaigheann ardú céime de bhrí do dtugtar do dhuine níos óige iad; inimircigh a ndéanann fostóirí féideartha, fostóirí nó comhghleacaithe idirdhealú orthu. Samplaí is ea iad seo de ghrúpaí a ndéantar idirdhealú orthu sa mhargadh saothair – ó thaobh post a lorg, post a choinneáil agus dul chun cinn a dhéanamh sa phost.

Is cóir an t-idirdhealú a throid i dtaobh rochtain ar an margadh saothair agus sa mhargadh saothair ar dhá chúis. Forais shóisialta an chéad chúis: sáraíonn idirdhealú ar fhorais den sórt luachanna Eorpacha agus dlí an AE. Forais eacnamaíocha an dara cúis: ó tharla go bhfuil an lucht saothair ag dul in aois, is gá go meallfadh an tAontas Eorpach níos mó daoine isteach san fhostaíocht chun fás agus rath sa todhchaí a chinntiú.

Is sampla é cás na n-imirceach de scála na saincheiste, agus ag an am céanna de na deiseanna a sholáthraítear dúinn. Bhí ráta dífhostaíochta na ndaoine nach náisiúnaigh AE iad dhá uaire níos mó ná ráta dífhostaíochta náisiúnaigh na tíre óstaí san Aontas sa bhliain 2002. Agus bhí ráta fostaíochta na ndaoine nach náisiúnaigh AE iad i gcónaí níos ísle ná ráta fostaíochta náisiúnaigh an AE de gach aoisghrúpa agus le gach cineál cáilíochtaí, agus bhí an ráta i bhfad níos ísle do mhná ná mar a bhí sé d’fhir. Ina theannta sin, bíonn ráta fostaíochta níos ísle i measc na ndaoine nach náisiúnaigh AE iad de bharr gur iondúil gur slite beatha lena mbaineann beagán scileanna, a bhíonn acu. D’fhéadfaimis an deis a thapú, trí bhaic an idirdhealaithe a bhriseadh síos, agus cabhrú le grúpaí inimirceacha lánpháirtiú le daoine ina dtír óstach, go sóisialta agus ó thaobh na fostaíochta de araon. Deis eile is ea oideachas agus oiliúint a chur ar na daoine atá ag teastáil ón AE chun geilleagar eolas-bhunaithe a chruthú – agus chabhródh sé sin le fás inbhuanaithe sa todhchaí.

Tacaíocht Chiste Sóisialta na hEorpa don neamh-idirdhealú san earcaíocht agus san fhostaíocht

  • Bíonn Ciste Sóisialta na hEorpa ag tacú le gníomhaíochtaí sna Ballstáit a bhíonn ag troid in aghaidh an idirdhealaithe san ionad oibre agus maidir leis an teacht a bhíonn ar fhostaíocht, lena n-áirítear tionscadail:
  • A chruthaíonn bealaí a chabhraíonn le grúpaí a mbíonn idirdhealú á dhéanamh orthu filleadh ar an bhfostaíocht agus lánpháirtiú an athuair inti;
  • Glacadh éagsúlachta a mhúscailt san ionad oibre chun idirdhealú a chomhrac agus chun feasacht a scaipeadh;
  • Tacaíocht don aosú gníomhach agus do lánpháirtiú na n-oibrithe breacaosta an athuair a spreagadh;
  • Rannpháirtíocht na n-imirceach san fhostaíocht a mhéadú agus a lánpháirtiú sóisialta a neartú dá réir.

Nuashonrú is déanaí: 10/08/2011 | Barr