Navigation path

Vzdelanie po ruke

ESF pomáha väčšiemu počtu mladých ľudí zotrvať v škole a získať kvalifikáciu potrebnú pre ich zamestnanie a kariéru. Taktiež zaručuje širší prístup k vysoko kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom projektov, ktoré pomáhajú deťom zo znevýhodnených skupín a menšín získať vzdelanie a kvalifikáciu, ktoré zavážia.

Jeden z piatich Európanov predčasne ukončí školskú dochádzku a neabsolvuje kompletné stredoškolské vzdelanie – celkový počet sa každoročne vyšplhá na 6 miliónov. Týmto rozhodnutím si vážne podkopú vyhliadky na zamestnanie a šancu na čo najlepšie využitie svojich schopností. Predčasný odchod zo strednej školy zatvára príliš veľa dverí k úspechu a rozvoju kariéry. ESF preto podporuje iniciatívy v celej Európe, ktoré pomáhajú mladým ľuďom zostať v škole a nadobudnúť zručnosti a kvalifikáciu, ktoré otvárajú dvere k dobrej práci a uspokojivej kariére.

  • Mnohé projekty ESF zamerané na zníženie počtu osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou sú zamerané na konkrétne osoby. Zvolia sa rizikoví študenti, ktorým sa poskytuje poradenstvo a pomoc pri rozhodovaní o voľbe kariéry a kvalifikácie, ktorú potrebujú. Učitelia a kariérni poradcovia pôsobiaci v škole môžu využiť odborné vzdelanie potrebné na rozpoznávanie týchto mladých ľudí a prácu s nimi.
Istockphoto/2062528
  • Na prebudenie nadšenia u mladých ľudí sa v spolupráci s miestnymi spoločnosťami organizujú návštevy závodov a spoločností, počas ktorých študenti spoznávajú prácu, o ktorú by sa mohli zaujímať a zisťujú, čo treba urobiť na jej získanie.
  • Ďalšie projekty sa usilujú o zapojenie rodín rizikových mladých ľudí, ktoré môžu mať tiež nízku kvalifikáciu, aby pomohli udržať študentov v škole. Rizikoví študenti môžu pochádzať z mimoriadne znevýhodnených skupín, ako sú napr. spoločenstvá prisťahovalcov alebo Rómovia. V takých prípadoch sa projekty ESF uspôsobujú danej situácii – podľa potreby ponúkajú jazykové zručnosti, presadzujú vzory správania alebo poskytujú možnosti doučovania.
  • S podporou ESF sa vytvárajú technicky orientované televízne programy, internetové iniciatívy, súťaže, výstavy, šou a podujatia, ktorých cieľom je ukázať žiakom a študentom množstvo príležitostí, ktoré im v budúcnosti môže ponúknuť technický sektor a sektor informačných technológií.