Navigation path

Partnerstvom k pokroku

ESF podporuje širokú škálu organizácií činných v oblasti zamestnanosti s cieľom pomôcť im prispievať k politike v tejto oblasti a k reformám ich spôsobu tvorby a vykonávania.

ESF podporuje vytváranie účinných a efektívnych verejných služieb a súčasne pomáha mnohým ďalším organizáciám pri nadobúdaní schopností a zručností, ktoré potrebujú na to, aby mohli prispieť k zvýšeniu zamestnanosti. Ide o vzdelávacie inštitúcie, odbory, MVO zamerané na zamestnanosť, skupiny, ktoré sa sociálne začleňujú alebo sú zraniteľné, či o organizácie zastupujúce zamestnávateľov. Vzájomná partnerská spolupráca týchto aktérov občianskej spoločnosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni pri reformovaní systémov a vykonávaní politík je podmienená vysokou úrovňou ich zručností v oblasti tvorby politík a riadenia.

Istockphoto/14377944

ESF podporuje vytváranie sietí medzi týmito sociálnymi partnermi s cieľom vybudovať prepojenia a komunikačné kanály, ktorú budú maximalizovať prínos k programom ESF. Prax ukázala, že zložité problémy, ktoré sa vyskytnú pri tvorbe a vykonávaní aktivít ESF sa vyriešia najlepšie, ak všetky tieto organizácie spolupracujú, navzájom sa dopĺňajú a posilňujú – vybudujú sa spoločné vízie a umožní sa realizácia úspešnejších programov a projektov.