Navigation path

Partnerstwa dla postępu

Europejski Fundusz Społeczny wspiera różne organizacje działające w dziedzinie zatrudnienia, ułatwiając im uczestnictwo w procesie tworzenia zasad oraz modernizację w celu sprawnej implementacji tych zasad.

Poza wspieraniem skutecznych usług publicznych  EFS pomaga wielu innym organizacjom w uzyskaniu zdolności i kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy. Są to między innymi instytucje oświatowe, organizacje pracowników, organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem zatrudnienia, włączeniem społecznym i grupami narażonymi na wykluczenie , a także organizacje pracodawców. Odpowiednie kwalifikacje tych podmiotów w zakresie tworzenia zasad i zarządzania to kluczowy element udanych relacji partnerskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, pozwalający na reformę systemów zatrudnienia oraz implementację zasad.

Istockphoto/14377944

Europejski Fundusz Społeczny wspiera tworzenie sieci obejmujących partnerów społecznych, aby umożliwić im budowanie mostów i kontaktów, które zapewniają maksymalny wkład w realizację programów EFS. Doświadczenie wskazuje, że najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania złożonych problemów związanych z projektowaniem i wdrażaniem działań w ramach EFS jest współpraca między organizacjami i przyjęcie wspólnej wizji zapewniającej pomyślną realizację programów oraz projektów.