Navigation path

Партньорства за напредък

ЕСФ предоставя подкрепа на по-широк кръг организации, работещи в областта на заетостта, за да могат да дават своя принос за политиките в тези области и реформите, за начина на тяхното създаване и реализиране.

Освен че подпомага ефективните и полезни обществени услуги, ЕСФ помага на много други организации да придобият необходимия капацитет и умения, за да допринасят за увеличаване на заетостта. Това са учебни заведения, профсъюзни организации, НПО, занимаващи се със заетост, социално приобщаване и уязвими групи, както и организации на работодателите наред с други. Високото равнище на уменията за изготвяне на политики и управление сред тези действащи лица на гражданското общество е особено важно, за да работят съвместно в партньорство на национално, регионално и местно равнище за реформиране на системите за заетост и прилагане на политиките.

Istockphoto/14377944

ЕСФ подпомага работата в мрежа между тези социални партньори за изграждането на мостове и комуникационни канали, които ще увеличат максимално приноса им за програмите на ЕСФ. Опитът показва, че сложните проблеми, които възникват по време на разработването и реализирането на дейностите на ЕСФ, се решават най-добре, когато всички тези организации работят заедно, за да се допълват и подпомагат взаимно — като изграждат споделени визии и помагат за реализирането на по-успешни програми и проекти.