Navigation path

Účinnejšie inštitúcie

ESF pomáha verejným orgánom a poskytovateľom verejných služieb pracovať účinnejším a efektívnejším spôsobom. Cieľom tejto pomoci je zlepšiť podporu uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov a občanov, napr. zabezpečením lepšieho prístupu k zamestnaniu a zdravotníckym službám.

Kvalita a účinnosť vo verejnej správe sú kľúčovými faktormi sociálno-hospodárskeho rozvoja. Pomocou lepšej organizácie a dobre vyškoleného personálu môžu miestne samosprávy a služby zamestnanosti lepšie slúžiť občanom a zlepšovať kvalitu života vo svojom spoločenstve. V menej rozvinutých členských štátoch a regiónoch, ktoré sú známe pod názvom konvergenčné regióny , môžu chýbať moderné správne kapacity na účinnú a efektívnu podporu zamestnanosti. Vďaka projektom ESF sa vytvárajú požadované systémy a potrebné zručnosti.

Shutterstock/116132881

Školitelia personálu vo verejných orgánoch môžu spoznať nové učebné osnovy a metódy na zlepšenie zručností. ESF podporuje programy odborného vzdelávania pre zamestnancov verejnej správy, v ktorých si osvojujú zručnosti potrebné na zavedenie moderných systémov riadenia a služieb orientovaných na zákazníka. Veľká časť tejto pomoci sa poskytuje prostredníctvom nadnárodných projektov ESF, v rámci ktorých odborníci z vyspelejších regiónov EÚ poskytujú poradenstvo a podporu v tom, čo funguje dobre a čomu sa treba vyhnúť. Táto spolupráca má veľký význam pri zabezpečovaní čo najúčinnejšieho prenosu osvedčených postupov.

Ďalšou oblasťou podpory ESF je zavádzanie moderných systémov informačných technológií a vybavovanie zamestnancov verejnej správy zručnosťami, ktoré im umožnia využívať ich. Cieľom tejto pomoci je ponúknuť občanom lepšie služby, či už ide o uchádzačov o zamestnanie, ktorí si hľadajú prácu, pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o odborné vzdelávanie alebo o občanov, ktorí si potrebujú niečo vybaviť na miestnom úrade. Lepšie verejné služby môžu zvýšiť kvalitu života v regióne, zvýšiť zamestnanosť a môžu účinnejšie pomáhať znevýhodneným skupinám, ako sú napr. osoby so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnaní.