Navigation path

Palielina iestāžu darba efektivitāti

ESF palīdz valsts pārvaldes iestādēm un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem savā darbā panākt lielāku efektivitāti un lietderību. Galvenais mērķis ir palīdzēt uzlabot darba meklētājiem, darbiniekiem un iedzīvotājiem sniegto atbalstu, nodrošinot labāku piekļuvi darba tirgum un veselības aprūpes pakalpojumiem.

Valsts pārvaldes iestāžu darba kvalitāte un efektivitāte ir būtisks sociālās un ekonomiskās attīstības faktors. Nodrošinot labāku darba organizāciju un labāk apmācītu personālu, vietējās iestādes un nodarbinātības dienesti var labāk kalpot iedzīvotājiem un uzlabot dzīves kvalitāti vietējās kopienās. Mazāk attīstītās dalībvalstis un reģioni, kas pazīstami kā konverģences reģioni , var nespēt efektīvi un iedarbīgi atbalstīt nodarbinātību, jo tajos trūkst modernas administratīvās spējas. ESF finansētie projekti palīdz izveidot vajadzīgās sistēmas un iegūt nepieciešamās prasmes.

Shutterstock/116132881

Personāla apmācības speciālisti valsts iestādēs var saņemt jaunas mācību programmas, zināšanas un metodes prasmju uzlabošanai. ESF atbalsta valsts ierēdņu apmācības programmas, kurās tie apgūst prasmes modernu pārvaldības sistēmu īstenošanai un uz apmeklētājiem vērstu pakalpojumu sniegšanai. Liela daļa šī atbalsta tiek sniegta starptautisku ESF projektu gaitā, kad praktiskā darbā iesaistīti speciālisti no attīstītākiem ES reģioniem sniedz atbalstu un padomus par to, kas patiesi darbojas un no kā labāk izvairīties. Šāda sadarbība ir svarīga, lai nodrošinātu, ka laba prakse tiek nodota tālāk visefektīvākajā veidā.

Vēl viena joma, ko atbalsta ESF, ir moderno informācijas tehnoloģiju sistēmu ieviešana un valsts ierēdņu apmācība darbā ar tām. Šī atbalsta mērķis ir piedāvāt labākus pakalpojumus iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, vai tie ir darba meklētāji, darbinieki, kas vēlas mācīties, vai iedzīvotāji, kuri kārto formalitātes vietējās pārvaldes iestādēs. Labāki sabiedriskie pakalpojumi var uzlabot dzīves kvalitāti reģionā, var palielināt nodarbinātību un sniegt efektīvāku palīdzību nelabvēlīgos apstākļos esošām  grupām, piemēram, invalīdiem vai ilgtermiņa bezdarbniekiem.