Navigation path

Kaip veikia ESF

Kiekviena valstybė narė kartu su Europos Komisija susitaria dėl ESF finansavimo vienos ar kelių veiksmų programų septynerių metų programavimo laikotarpiu. Veiksmų programose nustatomi ESF prioritetai ir siekiai.

ES skiria ESF lėšas valstybių narių ir regionų veiksmų programoms finansuoti. Šios programos finansuoja užimtumą skatinančius projektus, kuriuos vykdo įvairios viešosios ir privačios organizacijos, vadinamos paramos gavėjais. Šie projektai naudingi jų dalyviams – ne tik asmenims, bet ir įmonėms ar organizacijoms.

Bendras darbas

Europos socialinį fondą projektuoja ir įgyvendina Europos Komisija kartu su nacionalinės ir regioninės valdžios institucijomis. ESF strategiją modeliuoja bei jo įgyvendinimą stebi ir daugiau partnerių, kaip antai NVO ir darbuotojų organizacijos. Dirbant kartu geriausiai užtikrinamas veiksmingas ir naudingas išlaidų valdymas bei jų atitikimas regiono ar bendruomenės poreikiams. ESF veikla vadovaujasi dar dviem svarbiais principais:

  • Bendrasis finansavimas užtikrina savarankiškumą nacionaliniu ir regioniniu lygiu: ESF finansavimą visuomet lydi viešasis arba privatusis finansavimas. Priklausomai nuo regiono santykinio turtingumo, bendrasis finansavimas gali svyruoti nuo 50 % iki 85 % (išskirtiniais atvejais – 95 %) visų projekto sąnaudų.
  • Pasidalijamasis valdymas leidžia prisiimti atsakomybę atitinkamu lygiu: ESF gairės nustatytos Europos lygiu konsultuojantis su daugeliu suinteresuotųjų šalių, o dėl Veiksmų programų vykdomos nacionalinių institucijų ir Komisijos derybos. Veiksmų programų įgyvendinimui vietoje vadovauja atitinkamos kiekvienos šalies institucijos.

Finansavimas atsižvelgiant į poreikius

ESF finansavimo lygis ir finansuojamų projektų tipai įvairiuose regionuose skiriasi priklausomai nuo jų santykinio turtingumo. ES regionai yra suskirstyti į tris finansavimo kategorijas pagal regiono BVP vienam gyventojui santykį su ES vidurkiu (27 valstybių narių ES).

Struktūriniai fondai 2014–2020 tinkamumolegend