Navigation path

SÅDAN FUNGERER ESF

De enkelte medlemslande vedtager sammen med Europa-Kommissionen et eller flere operationelle programmer for ESF-støtte for en syvårig programperiode. De operationelle programmer definerer prioriteterne for ESF's aktiviteter og deres målsætninger.

EU fordeler via ESF støtte til medlemslandene og regionerne til finansiering af de operationelle programmer. Programmerne skal støtte beskæftigelsesrelaterede projekter, der drives af offentlige eller private organisationer, der i denne sammenhæng kaldes støttemodtagere. Projekterne skal skabe fordele for deltagerne, der oftest er enkeltpersoner, men det kan også være virksomheder eller organisationer.

Fremme af partnerskaber

Den Europæiske Socialfond er etableret og implementeret som et partnerskab mellem Europa-Kommissionen og landenes nationale og regionale myndigheder. I partnerskabet indgår ligeledes en lang række andre aktører såsom ngo'er og arbejdstagerorganisationer, der medvirker ved udarbejdelsen af ESF's strategi og sikrer gennemførelse af strategien. Partnerskaber er den bedste model til at sikre, at støtten tildeles og anvendes effektivt, og at den opfylder de behov, der er i en region eller et område. To andre vigtige principper ligger til grund for ESF's arbejde:

  • Medfinansiering sikrer ejerskab på nationalt og regionalt plan. Tilskud fra ESF ledsages altid af offentlig eller privat finansiering. Medfinansieringsgraden svinger fra 50 % til 85 % (op til 95 % i sjældne tilfælde) af de samlede projektomkostninger, afhængigt af den relative velstand i den region, der modtager støtten.
  • Fælles ledelse sikrer, at ansvaret placeres på rette niveau. Retningslinjerne for ESF fastlægges på EU-plan efter høring af en lang række interessenter, og de operationelle programmer udarbejdes af de nationale myndigheder og Europa-Kommissionen i samarbejde. Implementeringen i marken sker via de operationelle programmer, der styres af de relevante myndigheder i de enkelte lande.

Behovsbaseret finansiering

Niveauet for ESF-støtten og typen af projekter, der er berettigede til støtte, varierer fra region til region, alt efter deres relative velstand. EU-regionerne opdeles i tre støttekategorier baseret på deres regionale per capita-BNP sammenlignet med EU-gennemsnittet (EU med 27 medlemsstater).

Strukturfondene (EFRU og ESF) støtteberettigelse 2014-2020



legend