Navigation path

КАК РАБОТИ ЕСФ?

Всяка страна-членка, в сътрудничество с Европейската комисия, се договаря по една или повече оперативни програми за финансиране от ЕСФ за седемгодишния програмен период. Оперативните програми описват приоритетите за дейности по линия на ЕСФ, както и техните цели.

ЕС разпределя финансиране от ЕСФ за страните-членки и регионите, за финансиране на техните оперативни програми. По тези програми се финансират проекти, свързани със заетост, които се управляват от набор от обществени и частни организации, наричани бенефициери. Тези проекти носят ползи на участниците в тях — обикновено частни лица, но също и дружества или организации.

Работа в партньорство

Европейският социален фонд е проектиран и се реализира в партньорство между Европейската комисия и национални и регионални органи. Това партньорство включва също така широк набор от други партньори, като например, НПО и организации на работници, при съставянето на стратегията на ЕСФ и за наблюдение на нейното прилагане. Работата в партньорство е най-добрият начин да се гарантира, че разходите са възможно най-ефективни и ефикасни и отговарят на нуждите на засегнатия регион или общност. Други два важни принципа ръководят функционирането на ЕСФ:

  • съфинансирането гарантира собственост на национално и регионално равнище: финансирането по линия на ЕСФ винаги е придружено от публично или частно финансиране. Размерът на съфинансиране варира между 50 % и 85 % (95 % в изключителни случаи) от общата стойност на проекта в зависимост от относително благоденствие на региона.
  • съвместното управление позволява поемането на отговорност на съответното равнище: указанията за ЕСФ се изготвят на европейско равнище чрез консултации с широк набор от заинтересовани лица, а оперативните програми се договарят между национални органи и Комисията. Прилагането на практика чрез оперативните програми се управлява от съответните органи във всяка страна.

Финансиране, основано на нуждите

Степента на финансиране по линия на ЕСФ и видовете проекти, които се финансират, се различават от един регион до друг в зависимост от относителното благоденствие. Регионите на ЕС са разделени на три категории на финансиране въз основа на размера на регионалния БВП на глава от населението в сравнение със средния за Европейския съюз БВП (ЕС във формат с 27 страни-членки).

Допустимост на структурните фондове (ЕФРР и ЕСФ) 2014—2020 г.legend