Navigation path

Kõik saavad võimaluse

Tööhõive on kõige tõhusam moodus tagada inimeste sõltumatus, rahaline kindlustatus ja kuuluvustunne. ESF rahastab tuhandeid projekte, mis aitavad raskustesse sattunud või ebasoodsas olukorras olevatesse rühmadesse kuuluvatel inimestel omandada oskusi, saada tööd ja kasutada samasuguseid võimalusi nagu kõik teised.

Aidates ebasoodsas olukorras olevatel inimestel ja rühmadel korralikku haridust saada ning tööd leida, võimaldab ESF neil kohalikus elus täisväärtuslikult kaasa lüüa. Selles valdkonnas on ESFi tegevusel neli peamist prioriteeti:

Suur osa ESFi kulutustest on suunatud võitlusele sotsiaalse tõrjutusega. Sotsiaalse tõrjutusega on tegemist siis, kui üksikisik või rühm kogeb igapäevaelu mingis aspektis ühel või teisel põhjusel diskrimineerimist või raskusi. Näiteks puudega mees või naine, kes ei saa tööd, sest tööandjad kahtlevad tema võimetes – töötuna on ta tõrjutud, sest tal puudub rahuldustpakkuv tegevus, mida enamik meist peab endastmõistetavaks.

Istockphoto/2003214

Seaduserikkujad, endised narkomaanid, rahvusvähemused (nt romad), puuduliku keeleoskusega vastsed sisserändajad – need kõik on ebasoodsas või kaitsetus olukorras olevad rahvastikurühmad, keda ähvardab sotsiaalne tõrjutus ja sellega kaasnev vaesus. Euroopa püüab sotsiaalset tõrjutust igati vähendada – üks tähtsamaid vahendeid selle saavutamiseks on ESF. Selle keskmes on tööhõive kui võimalus teha lõpp diskrimineerimisele, tõrjutusele ja vaesusele.