Navigation path

Finančná realizácia ESF

Prehľad skutočných výdavkov ESF podľa krajiny

Na začiatku programového obdobia (napr. 2007 – 2013) sa pre každú krajinu vyčlení podiel prostriedkov z celkového balíka ESF, ide o tzv. rozhodnutý prídel ESF. Následne krajina rozhodne o pridelení finančných prostriedkov na programy a opatrenia a postupne tieto prostriedky zazmluvňuje prostredníctvom grantov.

V rámci tohto postupu Komisia poskytuje krajinám 3 typy platieb:

  • zálohy sa vyplácajú počas prvých troch rokov programového obdobia (napr. 2007 – 2009) a v závislosti od krajiny sa pohybujú od 7,5 % po 13,0 % národných balíkov ESF. Zálohy predstavujú hotovosť, ktorá sa poskytuje krajinám na spolufinancovanie vzniku programov na začiatku programového obdobia.
  • priebežné platby – po tom, ako koneční príjemcovia príspevkov (predkladatelia projektov) v rámci programu použijú finančné prostriedky na projekt a predložia príslušné vyhlásenie o výdavkoch a príjmoch vnútroštátnemu riadiacemu orgánu ESF, zozbierajú sa výkazy výdavkov rôznych operačných programov a predložia sa Komisii, ktorá následne krajine vyplatí príslušné prostriedky spolufinancovania ESF*;
  • záverečná platba, ktorá sa uskutočňuje po skončení programového obdobia.
ESF 2007-2013 interim payments
Zálohy ESF 2007 – 2013 + priebežné platby
Priebežné platby ESF 2007 – 2013

 


* Je dôležité poznamenať, že priebežné platby nie sú ukazovateľmi reálneho času alebo príslušnými ukazovateľmi na hodnotenie pokroku vykonávania operačných programov na mieste. Pred tým, ako sa žiadosť o platby zašle Komisii, vykoná sa niekoľko krokov na kontrolu oprávnenosti a overenie výdavkov. Tento postup automaticky spôsobuje odstup medzi realizáciou v teréne, napr. príjemca príspevku začne vykonávať projekt, a finančnou realizáciou, ktorá sa odvíja od registrácie žiadosti o príspevok zo strany Komisie. Napriek tomu, že platby členským štátom registruje a nahlasuje Komisia, tento postup je nezávislý od postupných platieb príjemcom príspevkov v rámci projektu zo strany riadiacich orgánov, ktoré sa na európskej úrovni nesledujú v reálnom čase.