Navigation path

ESFi rahastamiskava täitmine

Ülevaade ESFi tegelikest kulutustest riikide kaupa

Programmiperioodi (nt 2007–2013) alguses on igal riigil õigus saada kätte osa ESFi vahenditest ehk ESFi heakskiidetud eraldis. Seejärel otsustab riik vahendite eraldamise programmidele ja meetmetele ning sõlmib ajapikku lepinguid vahendite jaotamiseks peamiselt toetuste kaudu.

Selle protsessi käigus teeb komisjon riikidele kolme liiki makseid:

  • ettemakseid tehakse programmiperioodi kolme esimese aasta jooksul (nt 2007–2009) ja need moodustavad olenevalt riigist 7,5–13,0% riigile eraldatud ESFi vahenditest. Ettemaksetena jagatakse riikidele summad, mis on mõeldud programmide käivitamise kaasrahastamiseks programmiperioodi alguses;
  • vahemaksed: kui programmidega seotud lõplikud abisaajad (projektide elluviijad) kasutavad vahendeid projekti rakendamiseks ja esitavad sellega seotud kuludeklaratsioonid ESFi riiklikule korraldusasutusele, kogutakse erinevate rakenduskavade kuluaruanded kokku ja saadetakse komisjonile, kes seejärel teeb riigile väljamakse ESFi kaasrahastatava summa ulatuses*;
  • lõppmakse, mis tehakse pärast programmiperioodi lõppu.
ESF 2007-2013 interim payments
ESFi ettemaksed perioodil 2007–2013 + vahemaksed
ESFi vahemaksed perioodil 2007–2013

 


* On oluline märkida, et vahemaksed ei toimu reaalajas ega anna adekvaatset ülevaadet, mis võimaldaks hinnata rakenduskavade kohapealse elluviimise kulgu. Kulude abikõlblikkuse kontrollimine ja tõendamine enne väljamaksetaotluste saatmist komisjonile toimub mitmes järgus. Selle protsessi tagajärjel tekib kohapealse rakendamise (nt projekti käivitamine abisaaja poolt) ja rahastamiskava täitmise vahel automaatselt viivitus, mille käigus toimub väljamaksetaotluse registreerimine komisjoni poolt. Ehkki komisjon registreerib väljamaksed ja esitab liikmesriikidele aruanded, toimub see protsess eraldi korraldusasutuste järkjärgulistest väljamaksetest projektide raames toetuste saajatele, mida Euroopa tasandil reaalajas ei jälgita.