Navigation path

Projekt

ESF-projekt förbättrar individers liv och ökar deras möjligheter på ett konkret sätt. Projekten öppnar dörrar till arbete och hjälper människor att hitta bättre jobb.

Visa träffar som:

Ett hus vid havet skapar vågor på den svenska arbetsmarknaden

Ett hus vid havet skapar vågor på den svenska arbetsmarknaden (14/06/2017)

Ljungnäsvillan ger personer som är utlandsfödda, nyanlända och långtidsarbetslösaen en öka chans att komma näramre den svenska arbetsmarknaden. Projektet, med bas i ett hus på landet vid havet i Småland, erbjuder praktik inom restaurang- och caféarbete, ekologiskt jordbruk, fastighetsunderhåll och konferens- och uthyrningsverksamhet och ger även praktisk språkträning. – I Småland har antalet arbetsplatser inom industrin minskat kraftigt de senaste åren. Så regionen har fått arbeta med en omstrukturering av arbetsmarknaden, eftersom efterfrågan på arbetskraft i servicesektorn och hälso- och sjukvården växer, säger projektledaren Elisabeth Stake.

Från inflytande till anställning: arbetsrelaterat stöd för flyktingkvinnor

Från inflytande till anställning: arbetsrelaterat stöd för flyktingkvinnor (14/06/2017)

I Sverige idag saknar mer än var femte utlandsfödd kvinna i arbetsför ålder arbete. Det är därför som den svenska Arbetsförmedlingen har inrättat Mirjam. Mirjams små vägledningsgrupper, på sex platser i östra Mellansverige, ger arbetsrelaterad vägledning och inspiration för nyanlända flyktingkvinnor. Under en tioveckorskurs lär sig deltagarna om den svenska arbetsmarknaden, studiemöjligheter, ekonomiskt stöd för studier, rättigheter i samhället, och balansen mellan arbete/hushållssysslor. De studerar också svenska parallellt, eftersom språket är ett av de största hindren för att arbeta.

Unga människor till studier eller arbete

Unga människor till studier eller arbete (13/06/2017)

Gävleborg i Sverige har hög arbetslöshet och drar nytta av sysselsättningsinitiativet för unga, Youth Employment Initiative, genom ett projekt som kallas Ung i Gävleborg. Som namnet antyder riktar sig projektet till ungdomar i åldern 15 till 24 som inte är i arbete eller utbildning. Tio delprojekt i regionen erbjuder deltagarna coachning och studie- och yrkesvägledning, samt möjlighet att delta i motiverande aktiviteter och praktik. Projektet Ung i Gävleborg stöttar unga människor att närma sig studier och arbete genom individuella handlingsplaner, men också gruppaktiviteter.

Ny kompetens förenar ett samhälle

Ny kompetens förenar ett samhälle (17/05/2017)

Yalla Sofielund, ett samarbete mellan Malmö stad och det sociala företaget Yalla Trappan, har utformats för att stödja människor främst i Malmöstadsdelen Sofielund. Projektsekreterare Maria Svenning förklarar varför: – Sofielund har länge varit något av ett problemområde i Malmö, med fattigdom, kriminalitet och social utslagning. Samtidigt är det ett område där det finns en hel del som pågår i olika kulturella och samhällsföreningar, och där människor visar en hög grad av engagemang.

Ökad självständighet ... bygger självförtroende!

Ökad självständighet ... bygger självförtroende! (17/05/2017)

Att börja på en praktikplats är en sak, men att resa till ett annat land för att göra det? Det är livsförändrande! Och det är denna extra nivå av utmaning som gör Active Mobility så framgångsrik. Projektet, som drivs av stiftelsen Activa i Örebro län, tillsammans med svenska Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sex av länets kommuner, syftar till att stödja ungdomar med funktionsnedsättning att hitta arbete, genom att erbjuda praktikplatser i andra länder.

Samarbeten hjälper invandrare att hitta arbete snabbt

Samarbeten hjälper invandrare att hitta arbete snabbt (17/05/2017)

Genom ett samarbete mellan vuxenutbildningsanordnare och SFI, den nationella kostnadsfria språkkursen i svenska, hoppas man i projektet kunna förkorta den tid som det tar för invandrare att lära sig språket och få hållbara anställningar. YFI integrerar yrkesutbildning med språkutbildning i svenska för att kunna erbjuda ett kombinerat studieprogram för nyanlända, och långtidsarbetslösa invandrare. Att integrera studier på detta sätt befrämjar inte bara deltagarnas intresse och motivation under utbildningen, utan sparar även tid.

Att hjälpa människor med psykiska problem att få arbete

Att hjälpa människor med psykiska problem att få arbete (16/05/2017)

Människor som lever med psykisk sjukdom har ofta svårt att hitta arbete. Det är därför som sex organisationer i Västsverige arbetar tillsammans om Inkluderande rehabilitering - ett projekt för att öka medvetenheten om psykiska problem och ge människor praktiskt anställbarhetsstöd. Inkluderande rehabilitering omfattar sju delprojekt som inte bara stöttar individer, utan även de tjänster som arbetar med dem.

Stöd till asylsökande i södra Sverige

Stöd till asylsökande i södra Sverige (08/06/2016)

Ett projekt som sammanför sex kommuner i Sverige för att stödja asylsökandes integration på arbetsmarknaden – och i det bredare samhället
ESF Bidrag: 24 953 751 SEK – Antal deltagare : 1 400

Vårdreformer ska ge personalen större inflytande

Vårdreformer ska ge personalen större inflytande (07/06/2016)

I ett projekt i norra Sverige införs reformer av sjukvården som gör att personalen kan koncentrera sig på det arbete som de faktiskt har utbildning för.
ESF Bidrag: 7 427 059 SEK – Antal deltagare : 190

Fortbildning hjälper anställda att stanna kvar i toppskiktet

Fortbildning hjälper anställda att stanna kvar i toppskiktet (25/07/2014)

Ett projekt i Sverige gav fortbildning som hjälpte mer än 1 700 anställda från 27 företag att hålla sina kunskaper uppdaterade.
Wkład EFS : 1 500 000 euro – Uczestnicy : 1 700 anställda från 27 företag

Få in marginaliserade ungdomar på arbetsmarknaden

Få in marginaliserade ungdomar på arbetsmarknaden (10/06/2014)

Dalarnas län driver ett projekt som samordnar offentliga förvaltningar för att hjälpa 18–24 åringar att hitta sitt första jobb och samtidigt ge ungdomarna handledning i en rad livsstilsfrågor.

Innovativ arbetsmetod ser till att ingen halkar efter

Innovativ arbetsmetod ser till att ingen halkar efter (19/05/2014)

I ett svenskt projekt använde man sig av ett produkt-/tjänsteutvecklingsperspektiv för att hjälpa långtidssjukskrivna och arbetslösa att få arbete eller starta företag.
Bidrag från ESF: 968 000 euro – Deltagare: 261

Att möta ungdomar på deras egen planhalva

Att möta ungdomar på deras egen planhalva (28/02/2014)

Ett framgångsrikt projekt i Sverige bidrar till att få ungdomar tillbaka i arbete eller utbildning genom att ta hjälp av ”ungdomsambassadörer” för att nå ut till dem.
Bidrag från ESF: 2 816 974 euro - Deltagare: 354

Hjälp till elever att gå klart gymnasiet

Hjälp till elever att gå klart gymnasiet (20/01/2014)

I Sverige genomförs ett omfattande projekt för att förhindra avhopp från gymnasiet genom att kombinera personlig uppföljning med åtgärder riktade till kommuner, skolor och samhället i stort.
Bidrag från ESF: 10 930 000 euro - Deltagare: Runt 50 kommuner

Hjälp att återgå till studier eller arbete

Hjälp att återgå till studier eller arbete (25/10/2012)

Målet med projektet Utsikten i Sverige är att hjälpa ungdomar som p.g.a. psykisk problematik eller funktionshinder har särskilda behov att återgå till utbildning eller arbetsliv.
Deltagare: 90

Ungdomar får hjälp att komma in på arbetsmarknaden

Ungdomar får hjälp att komma in på arbetsmarknaden (22/10/2012)

Job College i Sverige hjälper ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, motverkar ungdomsarbetslöshet och stöder ungdomar som riskerar utslagning. Stor vikt läggs vid s.k. peer learning.
Deltagare: 2 483

En ny chans till jobb eller studier

En ny chans till jobb eller studier (26/07/2012)

Det är ofta svårt för invandrare att få jobb i sitt nya land. Det kan bero på svårigheter med språket, att kvalifikationer från ursprungslandet inte erkänns i det nya landet eller olika sociala faktorer. Många ungdomar har också svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Båda dessa grupper riskerar därför att fastna i bidragsberoende.
Deltagare: 700–1 000 - Bidrag från ESF: 19 592 496 kronor

Kompetensutveckling på arbetsplatsen i fokus

Kompetensutveckling på arbetsplatsen i fokus (03/10/2011)

Fortbildning för hälso-och sjukvårdspersonal är kompetensutvecklande och förbättrar kvalitetssäkringen vad gäller att tillgodose de behov hos vårdpersonalen som är relaterade till krav på arbetsplatsen.
Deltagare: 5 000 vårdbiträden och undersköterskor - Bidrag från ESF: 7,9 miljoner kronor

Coachade för att lyckas

Coachade för att lyckas (29/09/2011)

I den ESF-stödda föreningen Drömmarnas Hus i Malmö arbetar man med att hjälpa ungdomar i 18–24-årsåldern in i arbetslivet och den sociala gemenskapen med hjälp av en rad innovativa metoder.
Deltagare: 450 (förväntat totalt antal: 900) - Bidrag från ESF: €502 794

Utbildning är vägen till arbete

Utbildning är vägen till arbete (15/07/2011)

Work Factory var ett framgångsrikt projekt som genomfördes i Åmål mellan 2008 och 2010. Fokus för projektet var att hjälpa arbetslösa ungdomar att hitta arbete och börja studera samt även att utbilda deltagarna.
Deltagare: 322 - Bidrag från ESF: €432 557