Navigation path

Fiontraithe agus daoine féinfhostaithe

Dírítear go leor de thionscadail CSE ar dhaoine a bhíonn ag iarraidh a ngnóthais féin a thosú. Is den tábhacht é go gcabhrófaí le fiontraithe den sórt mar go gcuidíonn gnóthais bheaga agus na daoine a bhíonn ina mbun go mór le saibhreas agus fostaíocht a chruthú.

Les entrepreneurs et les indépendantsIs iomaí duine agus gníomhaíocht a thagann faoin téarma ‘fiontraí’. Mar shampla, grúpa eolaithe a bhunaíonn cuideachta chun an t-aireagán is nuaí dá gcuid a mhonarú; tuismitheoirí nua a bhunaíonn gnóthas ar líne ionas gur féidir leo oibriú as an mbaile fad is a dhéanann siad cúram dá leanaí; nó imirceach a tháinig chun na tíre le deireanas, atá oilte ar mhaisiúchán agus a dteastaíonn uaidh nó uaithi gnóthas beag a thosú agus cúpla cara a fhostú le lámh chúnta a thabhairt dó nó di. Tá cabhair ar fáil ag grúpaí den sórt ó CSE.

Tá fiontraithe tábhachtach

Bainfidh tábhacht ar leith le poist a chruthú trí ghnóthais nua a bhunú agus a chomhdhlúthú má táthar chun an sprioc fostaíochta de 75% don bhliain 2020 a bhaint amach. Tá fiontraithe agus na gnóthais a bhunaíonn siad tábhachtach mar is ionann gnóthais bheaga den sórt – nach mbíonn ach faoi dheichniúr (10) fostaithe iontu go minic – agus 99% de chuideachtaí uile an AE agus is ionann iad agus dhá phost as gach trí cinn san earnáil phríobháideach. Is iad freisin a chuireann breis agus 50% leis an mbreisluach a ghineann gnóthais AE gach bliain. Ina theannta sin, tá tairbhí sóisialta ag gabháil le tacaíocht a thabhairt d’fhiontraithe mar go bhféadfadh sé gur dheis é sin ag daoine faoi mhíbhuntáiste le bheith neamhthuilleamaíoch, cuir i gcás trí chabhrú le tuismitheoirí cothromaíocht níos fearr a bheith idir a gcúraimí baile agus oibre trí bheith i mbun a ngnóthas féin.

Réimse leathan tacaíochta

Is iomaí bealach inar féidir le fiontraithe tacaíocht a fháil trí bhíthin tionscadail CSE . Mar shampla:

  • Oiliúint sa bhunbhainistíocht, in acmhainní daonna agus i scileanna airgeadais.
  • Cúrsaí i scileanna bainistíochta a thairiscint do mhic léinn ollscoile i dteannta a ngairmstaidéir.
  • Treoir maidir le saincheisteanna dlí agus fostaíochta nuair a bhíonn gnóthas á bhunú.
  • Meantóirí gnó a úsáid chun ugach a thabhairt d’fhiontraithe nua sna blianta tosaigh, mar shampla mná áitiúla mór-le-rá atá i mbun gnó a fháil mar mheantóirí do bhanfhiontraithe nua.
  • Cabhair a thabhairt ionas gur ghnóthas é a dhíreodh ar an margadh idirnáisiúnta agus a bheadh ag onnmhairiú; thiocfadh an chabhair as oiliúint, líonrú agus teagmhálacha trádála gairmiúla a dhéanamh.
  • Líonraí d’fhiontraithe nua a bhunú, daoine a mbeadh ar a gcumas ugach a thabhairt agus deiseanna gnó a thairiscint agus a thabharfadh cúnamh chun eolas ar fhiontraíocht agus ar bhainistíocht a choinneáil cothrom le dáta.

Tugtar samplaí maithe den chabhair atá ar fáil sa doiciméad ‘CSE: ag tacú le fiontraithe agus le daoine féinfhostaithepdf DeutschEnglishfrançais

An rochtain ar mhaoiniú a fheabhsú

B’fhéidir go mbeadh sé deacair maoiniú a fháil le gnóthas beag a bhunú nó a mhéadú mar go bhféadfadh go mbeadh gnóthais nuathionscanta amhantrach agus gur leasc leis na bainc airgead a thabhairt ar iasacht. Mar réiteach air sin, is iomaí sampla ann de thionscadail mhicreamhaoiniúcháin CSE a bunaíodh i dtíortha an AE go sonrach chun na suimeanna réasúnta beag de chaipitil a theastódh ó fhiontraithe nua, b’fhéidir, a thabhairt amach ar iasacht. Lena chois sin, i dteannta leis an mBanc Eorpach Infheistíochta, tá an tSaoráid Mhicreamhaoiniúcháin Eorpach um Fhostaíocht agus um Chuimsiú Sóisialta seolta ag an AE trínar féidir le daoine ar mhian leo a ngnóthais féin a bhunú iasachtaí suas le EUR 25 000 a fháil.

Fiontraíocht shóisialta

Tugtar tacaíocht freisin d’eagraíochtaí neamhbhrabúis, d’fhondúireachtaí agus do chomharchumainn a fhreastalaíonn ar riachtanais shóisialta.  D’fhéadfadh go rachadh scileanna fiontraíochta go mór chun tairbhe ‘fiontair an gheilleagair shóisialta’ ó thaobh ratha agus bainistíochta de. Samplaí d’fhiontair den sórt is ea na cinn sin a thacaíonn le himircigh a tháinig chun na tíre le deireanas nó grúpaí daoine faoi mhíbhuntáiste.


Nuashonrú is déanaí: 01/09/2011 | Barr