Navigation path

Údaje a čísla

Spoznajte priority jednotlivých krajín EÚ pre ESF, kto sa zúčastňuje projektov a aké projekty sa financujú z ESF v rámci celej Európy.

 

Aké sú priority v krajinách EÚ?

'ESF priorities' databaseDatabáza priorít v členských štátoch umožňuje spoznať priority, ktoré si krajiny EÚ stanovili v súvislosti s využívaním prostriedkov z ESF. Tieto priority sú opísané v jednotlivých operačných programoch (OP) prijatých na obdobie rokov 2007 – 2013.

=> Prístup do databázy „priorít“

Kombináciou geografických a prioritných kritérií si môžete pripraviť výťah textov s opisom priorít OP:

  • geografické kritériá: používateľ si môže vybrať jednu alebo všetky krajiny a jeden alebo všetky programy OP (vo vybranej krajine),
  • „prioritné“ kritériá: používateľ si môže vybrať jednu alebo všetky priority podporované z ESF,
  • výsledky: vyhľadá sa súpis záznamov vrátane zvolenej priority, názvu krajiny, názvu OP a súvisiacich vedľajších priorít. Pri každom zázname sa zobrazí výťah zo súvisiaceho textu z OP.

Nástroj rozšíreného vyhľadávania ponúka ďalšie možnosti geografických kritérií.

Aká suma na akú činnosť?

'ESF spending' databaseV sumárnej tabuľke je zhrnuté financovanie (*) pridelené z rozpočtu ESF a vnútroštátne verejné i súkromné spolufinancovanie podľa krajín EÚ na obdobie rokov 2007 – 2013, ako bolo rozhodnuté v operačných programoch (OP).

Databáza finančných príspevkov ESF poskytuje všetky údaje o pôvodných finančných príspevkoch (od 31. 12. 2007) zo zdrojov ESF na obdobie rokov 2007 – 2013.

=>Prístup do databázy finančných príspevkov ESF

Keď si vyberiete krajinu, prípadne aj operačný program (OP), môžete si zvoliť programovú prioritu, ktorá vás zaujíma, a zobraziť sumu finančných prostriedkov pôvodne vyhradených na túto prioritu. Pomocou možností „rýchleho výberu“ si môžete v tabuľke konsolidovaných výsledkov pozrieť finančné príspevky pre vybrané skupiny krajín alebo EÚ ako celok.


(*) Finančné príspevky sa vzťahujú na celé obdobie rokov 2007 – 2013 a môžu sa líšiť od platných prísľubov a realizovaných výdavkov.

Kto dostáva podporu?

'ESF beneficiaries' interfaceKrajiny EÚ musia zverejniť zoznam priamych príjemcov. Tieto údaje musia zahŕňať mená príjemcov, názvy operácií a výšku sumy pochádzajúcu z verejných financií pridelenú operáciám. Rozhranie príjemcov podpory z ESF umožňuje prístup k zoznamu príjemcov pomoci z ESF, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach jednotlivých štátov.

=> Prístup do rozhrania príjemcov podpory z ESF

Prostredníctvom rozhrania si môžete vybrať – na mape – jednu krajinu (alebo región, ak je k dispozícii) a sprístupniť si príslušný národný alebo regionálny zoznam príjemcov.

Upozorňujeme, že zoznamy príjemcov:

  • sú zvyčajne v národnom jazyku,
  • sú predmetom priebežnej aktualizácie.

Aké projekty sa financujú?

'ESF projects' databaseDatabáza projektov ESF obsahuje príklady projektov spolufinancovaných z ESF. Upozorňujeme, že v tejto databáze sú zhromaždené informácie poskytnuté krajinami EÚ a databáza nie je vyčerpávajúca. Väčšina projektov bola spustená v období od roku 2000 dodnes. Opisy projektov môžu byť k dispozícii len v národnom jazyku. Komisia preto nemôže zaručiť presnosť ani úplnosť tejto databázy a neprijíma žiadnu zodpovednosť za jej použitie.

=> Prístup do databázy projektov ESF

Projekty môžete zobraziť zadaním kombinácie kľúčových slov, geografických kritérií, cieľovej skupiny a prioritnej oblasti.

Kto sa zúčastňuje?

'ESF participants' databaseV databáze účastníkov ESF sa uvádzajú štatistiky týkajúce sa účastníkov, ktoré možno vyhľadať skombinovaním časových, geografických a demografických kritérií. V tejto databáze sú zhromaždené informácie poskytnuté krajinami EÚ a v niektorých prípadoch nie sú k dispozícii žiadne údaje. Komisia preto nemôže zaručiť presnosť ani úplnosť tejto databázy a neprijíma žiadnu zodpovednosť za jej použitie.

=> Prístup do nástroja vyhľadávania účastníkov ESF